NMZH in hoofdlijnen positief over herziene Visie Ruimte en Mobiliteit

25 april 2017

NMZH in hoofdlijnen positief over herziene Visie Ruimte en Mobiliteit

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland steunt het streven van de provincie Zuid-Holland om meer windenergie te realiseren. Dat is in hoofdlijnen de inspraakreactie op de herziene Visie Ruimte en Mobiliteit VRM, die de NMZH vandaag verzond. Wel moet voor enkele voorgestelde windlocaties nog goed worden gekeken naar een goede inpassing met natuur en leefomgeving.

Zuid-Holland extra kwetsbaar voor klimaatverandering

De herziene VRM maakt zoeklocaties voor windenergie mogelijk. Daarmee levert de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan de klimaatdoelen. Nederland loopt immers nog fors achter in het opwekken van duurzame energie. Bovendien is Zuid-Holland, als laaggelegen provincie, extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Windenergie, ook op land, is naast energiebesparing, een onmisbaar onderdeel van de energietransitie.

 Eerlijke verdeling lusten en lasten

Volgens het convenant windenergie van de voormalige stadsregio Rotterdam, moet er 150 MW windenergie in de regio gerealiseerd worden. Als mede ondertekenaar van het convenant verheugt het de NMZH dat dit lijkt te lukken. We zijn er echter nog niet. De provincie zal de gemeenten moeten blijven helpen bij het faciliteren van het (ruimtelijk) proces en de deskundigheid die nodig is bij de verdere ontwikkeling van windenergielocaties. Ook is een eerlijke verdeling van de lusten en lasten bij windenergieprojecten essentieel.

Aandacht voor aantal kritische locaties

In de inspraakreactie vraagt NMZH extra aandacht voor de inpassing bij enkele kritische locaties. Niet alleen vallen enkele locaties binnen de ecologische hoofdstructuur (NatuurNetwerk Nederland), maar ook zijn er enkele locaties waar risico’s bestaan voor vogeltrek- en fourageerroutes.

Voor deze locaties vraagt de NMZH de provincie om een zorgvuldige afweging en adequate compenserende en mitigerende maatregelen.

Lees meer

windmolens in akker