NMZH en Natuurmonumenten vragen aanscherping Zuid-Hollands waterbeleid

17 maart 2016

NMZH en Natuurmonumenten vragen aanscherping Zuid-Hollands waterbeleid

Anticiperend op de Omgevingswet heeft de provincie Zuid-Holland  besloten geen  nieuw Waterbeleidsplan op te stellen, maar  (delen van) het bestaande beleid aan te wijzen als het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) en Natuurmonumenten zijn er echter een aantal punten in het beleid die vragen om herziening of aanscherping. Het gaat om de volgende punten:

  1. Eutrofiering: het aantal voedingsstoffen (m.n. fosfaat en nitraat) in het water moet verminderd worden om nadelige effecten op ecologie tegen te gaan.
  2. Bestrijdingsmiddelen: de natuurorganisaties vragen de provincie daarom een actievere rol te spelen in de samenwerking rond handhaving op illegaal gebruik en lozingen van bestrijdingsmiddelen. Ook is een mentaliteitsverandering bij de gebruikers nodig.
  3. Robuuste zoet water aanvoer: er is een regierol weggelegd voor de provincie om het onderzoek naar de permanent oostelijke aanvoer van zoetwater sneller van de grond te laten komen.
  4. Kierbesluit: de natuurorganisaties staan volledig achter dit besluit en dringen aan op het monitoren van de effecten, o.a. door het uitvoeren van een nulmeting.
  5. Grevelingen, Krammer Volkerak en Zuiderdiep: het is van belang dat er een getij komt dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de natuurwaarden.
  6. Krammer Volkerak: er moet meer zekerheid zijn op echte natuurwinst voordat definitief besloten wordt het systeem weer om te vormen naar brak/zout.
  7. Het Zuiderdiep moet zoveel mogelijk teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat van het watersysteem.
  8. Veenoxidatie: het is zaak om samen met de provincie en betrokkenen te komen tot een innovatieprogramma met aandacht voor “functie volgt peil”, landbouwinnovatie en duurzaam beheer van veenbodems.
  9. Meekoppelen water en natuur: de natuurorganisaties dringen erop aan in de Omgevingsvisie een expliciete paragraaf over “meekoppelen water en natuur” op te nemen en voor elke technische waterstaatsmaatregel standaard een meekoppelverkenning aan te kondigen.
  10. Kustbebouwing: de natuurorganisaties vragen de provincie om de afspraken uit het nog op te stellen kustpact en de uitwerking van de motie over kustbebouwing mee te nemen in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

De volledige zienswijze van de NMZH en Natuurmonumenten kunt u hier lezen >>