NMZH adviseert over toekomst Nationaal Park Hollandse Duinen

26 januari 2018

NMZH adviseert over toekomst Nationaal Park Hollandse Duinen

Vorig Jaar werd Nationaal Park Hollandse Duinen door het Nederlands publiek gekozen als een van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland. In opdracht van Stichting Duinbehoud deed de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland onderzoek naar hoe bezoekers het nationaal park ervaren en hoe zij de toekomst van Hollandse Duinen zien. De resultaten werden vandaag gepubliceerd.

De online enquête werd ingevuld door 753 respondenten. Op basis van de resultaten van de enquête doet de Natuur en Milieufederatie de volgende aanbevelingen:

  • De bekendheid van het Nationaal Park kan nog beter. Op dit vlak liggen er met name kansen door informatie in het gebied te vertrekken, bijvoorbeeld via herkenbare entrees en door in het gebied op informatieborden zichtbaar te maken dat dit het Nationaal Park Hollandse Duinen is.
  • De rust, het landschap en de aanwezige natuurwaarden worden genoemd als hooggewaardeerde waarden in het gebied. Stel deze dus centraal bij alle ontwikkelingen en in de koers van de partners rond het Nationaal Park en zorg dat deze waarden bij ontwikkelingen versterkt worden en niet aangetast.
  • Er is weinig draagvlak voor nieuwe bebouwing in de vorm van horeca of verblijfsrecreatie in het gebied. Het is daarom verstandig om nieuwe bebouwing alleen onder strikte voorwaarden en in uitzonderingsgevallen te overwegen.
  • Respondenten geven aan dat een toename van bezoekers aan het Nationaal Park in principe acceptabel is, maar er wel maatregelen nodig zijn om deze grote aantallen bezoekers op te vangen. Met name zonering biedt volgens de respondenten hier een uitkomst zodat bezoekers geleid worden naar locaties waar de natuur het minst kwetsbaar is.
  • Bij een toename van bezoekersaantallen zijn conflicten tussen verschillende groepen recreanten een punt van aandacht. Het is belangrijk om oog te houden voor dit soort conflicten en goed na te gaan hoe er sturing gegeven kan worden om zo veel mogelijk recht te doen aan de verschillende belangen en vooral de belangrijkste kwaliteiten van het gebied.
  • De bereikbaarheid van het Nationaal Park wordt over het algemeen via de verschillende modaliteiten als goed ervaren. De grootste opgave om op dit punt nog tot verbeteringen te komen, ligt op het gebied van het openbaar vervoer.
  • Er bestaat weinig draagvlak voor het betalen van toegang voor het Nationaal Park. Toch kan het vragen voor entreegeld voor delen van het gebied een kansrijk middel zijn om tot de gewenste zonering van bezoekers te komen.

De uitkomsten van de Groene Peiler sluiten grotendeels aan bij de kennis en inzichten van de partners van het Nationaal Park en bij wat zij voor ogen hebben. In die zin zijn de uitkomsten een steun in de rug. De concrete aanbevelingen met betrekking tot verbindingen worden zoveel mogelijk meegenomen bij de vervolgstappen.

De volledige rapportage van het onderzoek kunt u hier lezen.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Susanne Kuijpers van de NMZH (zie hieronder) of Arnoud van der Meulen van Stichting Duinbehoud.

Foto: NP Hollandse Duinen