NMZH adviseert provincie over actieve soortenbescherming

11 oktober 2017

NMZH adviseert provincie over actieve soortenbescherming

Op 1 januari van dit jaar is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet verplicht provincies te zorgen voor een actieve soortenbescherming. In opdracht van de NMZH hebben stagiairs Isabeau Schutte en Lindsey Suijkerbuijk onderzocht hoe de Provincie Zuid-Holland hier invulling aan kan geven.

In het onderzoek zijn zes diersoorten onderzocht: de bunzing, de egel, de hermelijn, de ringslang, de waterspitsmuis en de wezel. Volgens de studenten van de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences zijn er zes factoren te onderscheiden die een negatieve invloed hebben op de diersoorten: habitatversnippering, verkeer, landbouw, beheer en in mindere mate muskusrattenbestrijding en rodenticide. Maatregelen om de gekozen soorten te beschermen zouden zich dus moeten richten op deze factoren.

Habitatversnippering

Het versnipperen van de leefgebieden vormt voor alle onderzochte diersoorten een probleem. Om de versnippering terug te dringen worden ecologische verbindingen gecreëerd. De onderzoekers raden aan een overzichtskaart van alle ecologische verbindingen te maken en te onderzoeken of de faunaverbindingen het gewenste effect hebben. Door middel van geleidingen moet gezorgd worden dat de diersoorten ook daadwerkelijk gebruik maken van de verbindingen.

Verkeer

Ook het verkeer zorgt voor vele slachtoffers onder de diersoorten. Helaas ontbrekende de data over de exacte aantallen en de locaties van de slachtoffers. Door een monitoringssysteem op te zetten, kunnen wegwerkers en burgers aangeven op welke locaties zij aangereden dieren hebben aangetroffen, waardoor een beter beeld ontstaat van de omvang van het probleem en de maatregelen die genomen kunnen worden.

Landbouw

Door de intensivering van de landbouw is de leefomgeving van de onderzochte diersoorten verslechterd. Om de diersoorten in stand te houden wordt aangeraden de oorspronkelijke vegetatie waar mogelijk te herstellen en de grond minder te draineren.

Beheer

Een andere negatieve factor is het snoeien, maaien en het opruimen van beschuttingsmateriaal. Vooral voor de egel, ringslang en waterspitsmuis vormt dit een probleem. Door aangepast maaibeheer, het in tact laten van oevers, het laten liggen van bladeren en het aanleggen van kruidenvegetaties kan het beheer en de leefomgeving van de diersoorten eenvoudig verbeterd worden.

Muskusrattenbestrijding

Helaas komen bunzingen (en in mindere mate hermelijnen en wezels) regelmatig in de klemmen terecht die gebruikt worden om muskusratten te bestrijden. Aanbevolen wordt deze klemmen te vervangen door levend vangende kooien en inloopkooien om bijvangst te voorkomen.

Rodenticide

Rodenticiden zijn pesticiden waarmee knaagdieren gedood worden. Doordat andere dieren deze vergiftigde dieren opeten, krijgen ook zij de pesticiden in hun lichaam. Hoeveel dieren hierdoor overlijden is niet bekend. De onderzoekers adviseren hier nader onderzoek naar te doen.

Lees meer

Wilt u meer weten over het onderzoek? Lees hier het volledige onderzoeksrapport actieve soortbescherming in de provincie Zuid-Holland of bekijk hieronder de presentatie.