Nieuwe methode Valuta voor Veen bijna goedgekeurd

Nieuwe methode Valuta voor Veen bijna goedgekeurd

In Zuid-Holland is in veenweidegebieden met een agrarische functie niet overal vergaande vernatting mogelijk. De drooglegging is minder diep dan bijvoorbeeld in Friesland en de landbouw stelt ook bij vernatting eisen aan het waterpeil. Daarom heeft de NMZH met steun van de provincie Zuid-Holland gewerkt aan het ontwikkelen van toepassingen van Valuta voor Veen met pompgestuurde infiltratie (drukdrainage). Deze nieuwe manier van peilverhoging van grondwater in klei-op-veen gebieden biedt meer mogelijkheden om Valuta voor Veen ook in Zuid-Holland breed te gaan toepassen.

29 januari 2021

Wat is Valuta voor Veen?
Valuta voor Veen krijgt landelijk steeds meer bekendheid. Het project is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties. Het is een effectieve methode om de CO2-emissie uit veenweidegebieden te verminderen, maar ook een eenvoudige manier om bodemdaling door veenoxidatie en veenafbraak tegen te gaan in combinatie met een verdienmodel voor de transitie naar natuur-inclusieve landbouw. Tot nu was Valuta voor Veen beperkt toepasbaar voor veengebieden zonder kleidek. Ook was de peilverhoging alleen mogelijk door middel van het verhogen van het slootpeil. Voor de provincie Zuid-Holland bleek daarmee veel potentie voor Valuta voor Veen onbenut te blijven door de aanwezigheid van een kleidek op het veen. Ook blijkt het niet overal mogelijk om het slootpeil zomaar te verhogen. Met de door de NMZH ontwikkelde methode komt daar nu verandering in. Goed nieuws voor het Zuid-Hollandse veenweidegebied.

Pompgestuurde infiltratie
De nieuwe methode gaat uit van drukdrainage. De peilverhoging van grondwater vindt door pompgestuurde infiltratie plaats. Water wordt met zonne-energie in een regelput gepompt. Deze regelput staat in verbinding met een drainagesysteem in het agrarisch perceel. Door het waterniveau in de regelput te fixeren kan via de waterdruk het drainagesysteem op het gewenste peilniveau worden gehouden. Hierdoor is de grondwaterstand over het gehele perceel op de gewenste hoogte.

Wat is het vervolg
De nieuwe (aangepaste) Valuta voor Veen methodiek is afgestemd op basis van verschillende wetenschappelijke inzichten. Na goedkeuring door de relevante commissies o.a. de commissie van deskundigen van de Stichting Nationale Koolstofmarkt is de methode tot 28 januari ter inzage gelegd. Dit is succesvol afgerond en op 11 februari vindt de laatste besluitvorming plaats in het bestuur van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Hierna kan deze methode worden toegepast in puur-veen en klei-op-veengronden in Zuid-Holland, maar ook in andere veenweide provincies.
Tijdens de ontwikkelfase is nauw samengewerkt met de partners in de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling; Zuivelcoöperatie DeltaMilk, Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf, Rabobank en Provincie Zuid-Holland. Zodra de methodiek is goedgekeurd, worden in de Alblasserwaard twee kleine proeftuinen gestart en volgt later dit jaar nog een groot project. Daarmee heeft Zuid-Holland en de partners in de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling de landelijke primeur. Inmiddels zijn er ook gesprekken met een aantal agrariërs in Nieuwkoop en Vlist om ook een Valuta voor Veen project te starten met pompgestuurde infiltratie.

Heeft u ook interesse om Valuta voor Veen toe te passen in uw agrarisch bedrijf dan komen wij graag in contact met u. Wilt u meer weten? Neem dan contact op via info@milieufederatie.nl

Voor meer informatie neem je contact op met: