Nieuwe Faunabeheerplannen in Statencommissie Duurzame Ontwikkeling

7 juni 2017

Nieuwe Faunabeheerplannen in Statencommissie Duurzame Ontwikkeling

Op woensdag 14 juni bespreekt de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling de nieuwe Faunabeheerplannen. Vervolgens adviseert de commissie de gedeputeerde over het al dan niet goedkeuren van de Faunabeheerplannen. In een brief aan de commissie vraagt de NMZH de aandacht voor de ekster, de roek, de wilde eend en de houtduif. Soorten die juist beschermd zouden moeten worden in plaats van gedood. Ook benadrukt de organisatie dat de schade die veroorzaakt wordt door deze dieren relatief zeer beperkt is, waardoor het vergoeden van de veroorzaakte schade meer voor de hand ligt.

Beschermen in plaats van doden

Volgens de Wet natuurbescherming is de provincie verplicht maatregelen te nemen om een gunstige staat van instandhouding van in het wild voorkomende soorten te realiseren. Het aantal eksters, roeken, wilde eenden en houtduiven neemt echter af. Het zou dus voor de hand liggen deze soorten te beschermen in plaats van te doden, zoals nu wordt voorgesteld. Dit zou ook beter passen bij de ambitie van de provincie om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen.

Schade relatief beperkt

Ook benadrukt de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland dat de veroorzaakte schade door de vogels relatief beperkt is. In plaats van het doden van de vogels, stelt de NMZH voor de veroorzaakte schade aan de ondernemers te vergoeden. De kosten hiervan zullen waarschijnlijk lager zijn dan de totale kosten voor het opstellen en handhaven van vrijstellingen en ontheffingen.

Adviezen openbaar maken

Tenslotte vraagt de NMZH de adviezen van de wetenschappers in zijn geheel op te nemen als bijlage bij het Faunabeheerplan. Nu zijn de adviezen verwerkt in het plan, waardoor niet duidelijk is wat de inhoud van het advies was en hoe dit heeft geleid tot wijzigingen van het Faunabeheerplan.

Vervolg

Na de bespreking in de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling zullen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over de Faunabeheerplannen.

Lees meer

 

Bron: Piet Munsterman (Saxifraga)
Bron: Piet Munsterman (Saxifraga)