Nieuw weidevogelseizoen in volle gang

26 april 2017

Nieuw weidevogelseizoen in volle gang

Het nieuwe weidevogelseizoen is inmiddels al weer in volle gang. Op 9 maart werd het eerste Kievitsei gevonden in het land, een dag later was het de beurt aan het eerste ei in Zuid-Holland. En inmiddels zijn de eerste nesten ook al weer uitgekomen en lopen er jonge vogels rond in de weidevogelgebieden in Zuid-Holland. De grote vraag die ons allemaal nu bezig houdt is, of het nu wel gaat lukken om genoeg van deze jonge vogels groot te laten worden.Onlangs kwam ook het CBS weer met het nieuws over de schrikbarende afname van de weidevogels in Nederland. Een afname van 70% sinds 1960, dat is waar het over gaat. De oorzaak is bekend: de intensivering van de landbouw, zo meldt ook het CBS. Afgelopen jaar is het eerste jaar geweest van het nieuwe agrarisch natuurbeheer. Maar alle inspanningen hebben, zo zegt het CBS, nog niet gezorgd voor afvlakking van de afname. Laat staan voor herstel. Er zijn nog steeds veel te weinig jonge vogels vliegvlug geworden om de populaties op de been te kunnen houden.

Eind maart vond een bijeenkomst over de problemen van de boerenlandvogels plaats bij de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, met het Weidevogelberaad Zuid-Holland en de Provincie Zuid-Holland. Hierin kondigde de provincie aan een verbeteraanpak te willen uitvoeren die moet gaan zorgen voor verdere verbetering van het agrarisch natuurbeheer en vooral voor het verbeteren van het leefgebied van de weidevogels. Ook in de recent verschenen voortgangsrapportage over het agrarisch natuurbeheer in 2016 van de provincie en de agrarische collectieven wordt dit aangekondigd. De provincie wil hier extra geld voor beschikbaar stellen.

Want wat de weidevogels nodig hebben is vochtig kruidenrijk grasland. Graslanden met een hoge grondwaterstand, die beperkt worden bemest en vol staan met bloemen en kruiden. Graslanden waarin veel insecten kunnen leven die de weidevogelkuikens genoeg voedsel kunnen bieden. Dit weidevogelbiotoop is in Zuid-Holland vrijwel verdwenen. Om de weidevogels nog een toekomst te kunnen bieden zullen we moeten zorgen voor herstel en uitbreiding van dit biotoop.

Dat dit kan laten recente ontwikkeling in de weidevogelreservaten van de natuurorganisaties zien. Bijvoorbeeld in de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder, waar door Staatsbosbeheer recent inrichtingsmaatregelen zijn getroffen om het waterpeil te verhogen. Of in reservaten van Natuurmonumenten in Midden Delfland waar door de aanwezigheid van goed beheerd kruidenrijk grasland de populatie weidevogels in enkele jaren explosief is gegroeid. Ook in sommige agrarische gebieden worden successen geboekt. In de Alblasserwaard bijvoorbeeld is vorig jaar de oppervlakte aan natte percelen voor de weidevogels door greppel plas dras vervijfvoudigd.

Om in heel Zuid-Holland de boerenlandvogels de behouden zijn nog veel meer van zulke inspanningen nodig. De agrarische collectieven zijn vol goede moed en vol ambitie om dit tot een succes te maken en de provincie heeft de ambitie om te komen tot nieuwe kerngebieden die speciaal voor de weidevogels worden ingericht en beheerd, zo staat in de voortgangsrapportage van de provincie. Maar het is inmiddels wel vijf óver twaalf voor de weidevogels. Het is nu echt noodzakelijk dat alle betrokken partijen, provincie en collectieven voorop, zich inspannen om grote stappen vooruit te maken met een aanpak die echt leidt tot het gewenste resultaat.

Bron: Piet Munsterman - Free Nature Images
Bron: Piet Munsterman – Free Nature Images