Natuurorganisaties roepen provincie op kansen nieuwe Wet Natuurbescherming te benutten

12 oktober 2016

Natuurorganisaties roepen provincie op kansen nieuwe Wet Natuurbescherming te benutten

Kanoën in het spoor van de otter, weilanden vol jubelende grutto’s, de zalm die zijn weg kan vinden door de rivieren en overvliegende majestueuze zeearenden in het Deltagebied… Zo ziet de toekomstige natuur eruit in Zuid-Holland als het aan de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en diverse andere natuurorganisaties ligt. Binnenkort besluiten Provinciale Staten over de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Deze wet biedt veel kansen om een provincie vol natuur mogelijk te maken. In een brief roepen de natuurorganisaties de leden van Provinciale Staten op om die kansen te benutten en om samen met hen tot een ambitieus natuurbeleid te komen.

Kansen blijven nu onbenut

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Vanaf dat moment krijgen de provincies een grotere rol in het natuurbeleid en daarmee een belangrijke nieuwe verantwoordelijkheid. Van de oorspronkelijke rijkdom aan plant- en diersoorten is nog maar 15% over. Het stoppen van deze achteruitgang en het herstel hiervan is hard nodig. De Wet natuurbescherming biedt hiervoor kansen, maar de provincie dreigt deze niet aan te grijpen. Zo wil de provincie bijvoorbeeld zelf geen provinciale natuurgebieden aanwijzen. Ook toont de provincie nog te weinig initiatief om met een nieuwe natuurvisie tot een ambitieus natuurbeleid te komen. De natuurorganisaties roepen daarom Provinciale Staten op om die kansen wél te benutten.

Te veel ruimte voor jagers

Bij de nieuwe Wet natuurbescherming horen ook nieuwe afspraken over het faunabeheer. De natuurorganisaties vinden dat de provincie meer rekening moet houden met de natuurwaarden en de jagers minder ruimte moet bieden voor afschot. Zo wil de provincie een vrijstelling geven voor het afschieten van smienten (een eendensoort die in Nederland overwintert) terwijl het aantal smienten al geruime tijd achteruit gaat. Ook zijn de organisaties het niet eens met de vrijstellingen voor het afschieten van knobbelzwanen en overwinterende ganzen. Voor een aantal soorten wil de provincie bovendien afschot voor zonsondergang en/of zonsopkomst toestaan, terwijl dit in strijd is met de Vogelrichtlijn. De natuurorganisaties roepen daarom Provinciale Staten op om ook wat faunabeheer betreft de plannen aan te passen.

Download

 

zuid-holland-in-vogelvlucht-jeroen-helmer