Natuurorganisaties maken bezwaar tegen vergunningen voor strandhuisjes Kijkduin

30 januari 2017

Natuurorganisaties maken bezwaar tegen vergunningen voor strandhuisjes Kijkduin

Stichting Duinbehoud, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en AVN hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunningen die de gemeente Den Haag heeft afgegeven voor de bouw van 35 strandhuisjes in Kijkduin. Eind 2016 riepen de organisaties de gemeenteraad op om het College van B&W terug te fluiten en de afgegeven vergunning te heroverwegen. Omdat de gemeenteraad niets met die oproep heeft gedaan vechten de natuurorganisaties de vergunning nu aan via een bezwaar .

In december maakte de gemeente bekend vergunningen te hebben afgegeven voor de bouw van de strandhuisjes. De natuurorganisaties reageerden boos en onthutst. Volgens hen verkwanselt de Gemeente Den Haag niet alleen haar goede naam maar ook haar prachtige kustlijn. Het besluit van de gemeente gaat compleet voorbij aan de publieke discussie over bouwen aan de kust, het nationaal Kustpact en de aangescherpte provinciale regels om stranden vrij te houden van bebouwing. “De Gemeente Den Haag druist hiermee dwars in tegen de doelstelling van het Kustpact dat momenteel onder leiding van minister Schultz wordt opgesteld. De Gemeente Den Haag is nota bene mede ondertekenaar van het pact!”, aldus Alex Ouwehand van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

Aantasting landschap

Gemeente Den Haag wil de huisjes laten bouwen op het nu nog ongeschonden strand bij de Zandmotor bij Kijkduin. Een eerder bouwplan voor huisjes op deze locatie werd door de rechter vernietigd. Het ontbreken van bebouwing op dit strand is een bijzondere kwaliteit die behouden moet blijven. Daarom verhoogde de provincie Zuid-Holland het beschermingsniveau van dit soort stranden door ze toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland. De natuurorganisaties geven in hun bezwaar aan dat het onzorgvuldig is dat de gemeente Den Haag zich hier niets van aantrekt en de mazen in de wet opzoekt om toch te kunnen bouwen. Door een versnelde procedure zonder inspraakmogelijkheden toe te passen zou de gemeente Den Haag de huisjes dit voorjaar nog kunnen bouwen.

Ongepast

Het afgeven van de vergunningen is volgens de natuurorganisaties niet alleen in strijd met het te ondertekenen nationaal Kustpact en het provinciale beleid, maar ook met het beleid van de gemeente zelf. In haar structuurvisie benadrukt de gemeente namelijk het belang van een groene hoofdstructuur waar het strand bij Kijkduin ook deel van uitmaakt. Het koesteren van strand en duinen is volgens het gemeentelijk beleid van belang om de kwaliteit van die groene hoofdstructuur te verbeteren. De natuurorganisaties constateren dat het toestaan van strandbebouwing lijnrecht tegenover dit koesteren van strand en duinen staat.

Coalitie Bescherm de kust

Vanwege de grote toename aan bouwplannen in het kustgebied hebben een aantal natuur- en milieuorganisaties in 2016 het initiatief genomen om de wildgroei van bouwinitiatieven tegen te gaan met de campagne ‘Bescherm de Kust’. Inmiddels hebben nog tien andere organisatie zich bij hen aangesloten en trekken zij in coalitieverband samen op. Meer informatie hierover is te vinden op www.beschermdekust.nl

Lees meer

strandhuisjes Kijkduin