Natuurorganisaties geven aandachtspunten mee voor actualisering ruimtelijk beleid

10 maart 2016

Natuurorganisaties geven aandachtspunten mee voor actualisering ruimtelijk beleid

De Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) is een structuurvisie op provinciaal niveau en bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit jaar worden een aantal noodzakelijke onderwerpen uit de visie geactualiseerd. Deze onderwerpen zijn door Gedeputeerde Staten (GS) beschreven in de startnotitie. Op 20 april behandelen Provinciale Staten (PS) de voorgestelde startnotitie. Samen met een aantal andere natuurorganisaties stuurde de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) Provinciale Staten vandaag een brief om hen een aantal aandachtspunten mee te geven.

Bescherming waardevolle landschappen en kust

De natuurorganisaties vinden het zeer positief dat de Wet Natuurbescherming extra bescherming van waardevolle landschappen mogelijk maakt. Zij vragen de provincie dan ook om die mogelijkheid te benutten in het provinciale beleid. Ook vinden zij het een goede zaak dat de provincie de ontwikkelingen rond het op te stellen kustpact mee wil nemen in de actualisering van de VRM.

Maatschappelijke tegenprestatie bij bouwen buiten bestaande bebouwde gebied

Ook zien de natuurorganisaties graag dat gemeenten bouwen buiten het bestaande bebouwde gebied alleen toestaan als daar een maatschappelijke tegenprestatie aan verbonden is. Op dit moment mogen gemeenten een tegenprestatie vragen, maar is dit niet verplicht. De natuurorganisaties adviseren daarom om na te gaan hoe vaak gemeenten een tegenprestatie vragen bij bouwen in het buitengebied. En om als dit onvoldoende gebeurt, de maatschappelijke tegenprestatie als voorwaarde in de VRM op te nemen.

Geen aanpassing doelstelling Rotterdam The Hague Airport

Er maken minder zakelijk reizigers gebruik van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dan de daarvoor opgestelde doelstelling. In de startnotitie wordt daarom voorgesteld om deze doelstelling te herzien. De natuurorganisaties vinden het bijstellen van de doelstelling niet gewenst. Het vliegveld zou immers een zakelijk vliegveld moeten zijn. Zij pleiten ervoor te onderzoeken wat de oorzaken zijn van het lagere aantal zakelijke reizigers en naar aanleiding van deze oorzaken actie te ondernemen.

Melkveehouderijen buiten definitie intensieve veehouderij

Bedrijven in de intensieve veehouderij krijgen in Zuid-Holland geen mogelijkheden om uit te breiden. Intensieve melkveehouderijen (geiten en koeien) vallen hier echter niet onder de huidige definitie van intensieve veehouderij, waardoor gemeenten vestiging van deze bedrijven in het buitengebied niet kunnen weigeren. De natuurorganisaties vragen de provincie daarom de definitie verder aan te scherpen.

Handhaving blijft essentieel

Het succes van het provinciale ruimtelijk beleid staat of valt met een goede handhaving hiervan. De natuurorganisaties adviseren de provincie daarom alert te zijn op een juiste uitvoering van het provinciale beleid en handhavend op te treden indien nodig.

Vervolgstappen

Provinciale Staten behandelen de door Gedeputeerde Staten voorgestelde startnotitie op 20 april 2016. Vervolgens wordt het ontwerp opgesteld dat waarschijnlijk voor de zomer ter inzage wordt gelegd, zodat de actualisering eind 2016 definitief kan worden vastgesteld.

Lees hier de volledige startnotitie VRM en de reactie van de natuurorganisaties.