Natuurorganisaties gaan in beroep tegen vergunning Brouwerseiland

10 februari 2017

Natuurorganisaties gaan in beroep tegen vergunning Brouwerseiland

Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn het niet eens met het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland om een vergunning te verlenen in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het realiseren van het Brouwerseiland. De organisaties, verenigd in de coalitie ‘Bescherm de kust’, gaan in beroep.

Het plan voor het recreatiepark Brouwerseiland omvat onder meer bijna 400 recreatiewoningen, 350 ligplaatsen, een hotel, winkels, watertaxi’s, rondvaartboten, beheergebouwen, een tramhalte, loodsen, drijvende gebouwen en kantoren. Het plan ligt deels in de waardevolle Grevelingen en vlakbij de Voordelta, de Kop van Schouwen, de Duinen van Goeree en Kwade Hoek. Dit zijn allen kwetsbare en beschermde Natura 2000 gebieden. De organisaties voorzien dat de aanleg van het Brouwerseiland negatieve effecten heeft op de kwetsbare natuur.

Goede beoordeling ontbreekt

Het recreatieproject is volgens de coalitie ‘Bescherm de kust’ niet goed beoordeeld op de effecten op de natuur en ook kent de vergunning zelf gebreken. Het gaat daarbij onder andere om onduidelijkheid in de vergunning en onjuiste uitgangspunten rond de parkeerplaatsen van het project. Ook is er verschil van inzicht tussen het zogenaamde ‘compenseren en mitigeren’, vooraf of achteraf maatregelen nemen voor rust en foerageergebied voor bepaalde vogelsoorten.

De natuurorganisaties vinden dat er naast compensatie achteraf, ook vooraf mitigerende maatregelen moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen dat er van te voren al maatregelen worden genomen (waarvan bekend is dat ze succesvol zijn) om zo de schade van het realiseren van een bouwproject zoveel mogelijk te voorkomen. Compensatie is immers altijd achteraf en veelal onduidelijk of dat voldoende blijkt en succesvol is.

Volgens Bescherm de kust’ is ook het effect van de toename van de uitstoot van stikstof, effecten van licht, geluid en landschapsverstoring niet goed in beeld gebracht. Het ontbreekt aan deugdelijk onderzoek naar de effecten hiervan op het leefgebied van bepaalde planten en dieren.

Lees het hele beroepschrift >

Bron: Gemeente Schouwen-Duivenland
Bron: Gemeente Schouwen-Duivenland