Natuurorganisaties dienen zienswijze in voor herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2

10 november 2016

Natuurorganisaties dienen zienswijze in voor herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2

Vandaag hebben de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holand (NMZH), het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud een zienswijze ingediend voor de herziening van het NRD MER* bestemmingsplan Maasvlakte 2.

Voldoende ruimte voor chemie?

In de zienswijze geven de natuurorganisaties aan dat het afbreken en recyclen van olie- en gasplatforms en het bouwen van windparken op zee mogelijk ten koste gaat van de ontwikkeling van duurzame en biobased chemie. Zij vragen DCMR daarom een inschatting van de behoefte aan chemie te maken om zo te bezien of er voldoende ruimte overblijft voor deze ontwikkeling.

Gevolgen voor stikstofdepositie?

Daarnaast willen de natuurorganisaties graag weten wat de  gevolgen zijn van de wijzigingen in het ruimtegebruik van verschillende bedrijven voor de depositie van stikstof. Ook vragen zij DCMR om aan te geven of er schonere technieken zijn of kunnen worden toegepast om tot een lagere stikstofdepositie te komen.

De volledige zienswijze kunt u hier lezen >>

*NRD = Notitie Reikwijdte en Detailniveau, MER = MilieuEffectRapportage.

Bron: WikiMedia

Bron: WikiMedia