Natuurontwikkeling en -beleving in Zuid-Holland snel op orde brengen

30 maart 2015

Natuurontwikkeling en -beleving in Zuid-Holland snel op orde brengen

In een brief aan de informateur in de provincie Zuid-Holland roepen Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN op tot het instellen van een taskforce realisatie ecologische hoofdstructuur (EHS). Na bijna vier jaar stilstand vinden de natuurorganisaties het van groot belang dat de provincie dit dossier weer vlot gaat trekken. Ook pleiten zij bij de informateur voor het financieel en organisatorisch veilig stellen van recreatie- en belevingsmogelijkheden in natuur- en groengebieden en bescherming en versterking van waardevolle landschappen in Zuid-Holland.

Taskforce realisatie EHS

Om de achteruitgang van de soortenrijkdom te stoppen, is de realisatie van de EHS erg belangrijk. Dit is een netwerk van natuurgebieden. Op papier is al vastgelegd hoe dit netwerk eruit moet gaan zien, maar de werkelijke realisatie van deze gebieden ligt al jaren stil. Tot nu toe is de provincie onvoldoende in staat geweest om die realisatie voortvarend op te pakken. Om nog meer stilstand op dit dossier te voorkomen pleiten de natuurorganisaties voor het instellen van een provinciale taskforce realisatie EHS. Zij hopen dat de te vormen coalitie in Provinciale Staten dit voorstel op zal nemen in het op te stellen coalitieakkoord.

 Veilig stellen recreatie en beleving

Ook maken de natuurorganisaties zich zorgen over de mogelijkheden van inwoners van Zuid-Holland voor recreatie en beleving van natuur- en groengebieden. Zowel in financiële als organisatorische zin is het volgens de organisaties belangrijk dat de provincie hiervoor garanties kan geven voor de komende jaren. Uit een recent door TNS NIPO gehouden enquête bleek dat de inwoners van Zuid-Holland veel waarde hechten aan recreatie in en beleving van natuur- en groengebieden in de buurt van hun woonomgeving.

Bescherming en versterking waardevolle landschappen

Ten slotte vragen de natuurorganisaties de provincie om een actieve regie voor de bescherming van de meest waardevolle landschappen. Omdat het Rijk de bescherming van landschap heeft losgelaten, is het aan de provincie om haar kwetsbare landschappen goed te beschermen. Vooral voor de landschappen bij de stad, zoals Midden-Delfland en Duin, Horst & Weide, is dit hard nodig omdat daar verstedelijking en de aanleg van infrastructuur op de loer liggen. Naast bescherming gaat het ook om investeringen in de landschappen om deze nog mooier te maken. De natuurorganisaties sluiten hierbij aan bij een pleidooi van de Landschapstafels voor provinciale investeringen in de landschappen in Zuid-Holland. De Landschapstafels zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen, maatschappelijke organisaties en private partijen in de landschappen bij de steden.