Natuurmaatregelen voor Duinen van Oostvoorne en Westduinen bij Ouddorp

6 februari 2017

Natuurmaatregelen voor Duinen van Oostvoorne en Westduinen bij Ouddorp

In februari voert het Zuid-Hollands Landschap een aantal natuurherstelprojecten uit in de Duinen van Oostvoorne en in de Westduinen bij Ouddorp. Het gaat om het heropenen van de duingebieden door het rooien van stobben en het verwijderen van plaggen. Het doel van de werkzaamheden is het behoud van de karakteristieke duinflora en -fauna.

Noodzaak

Komende werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Stikstofdepositie vormt een bedreiging voor deze duingebieden. Stikstof is een belangrijke bouwstof voor planten. Vooral enkele snelgroeiende soorten profiteren hiervan en krijgen vervolgens de overhand. Dit proces wordt verruiging genoemd. Uit inventarisaties van 2016 blijkt dat het langzaam dichtgroeien van het duingebied zeldzame planten- en diersoorten doet afnemen. Door het plaggen van de toplaag van de duingebieden wordt verruiging en de negatieve effecten hiervan tegengegaan.

Behaalde resultaat in het verleden

Op plaatsen waar de laatste jaren het duin al is opengemaakt, komen zeldzame planten als gewone vleugeltjesbloem, grote tijm en grote keverorchis weer terug. Vogels als boom- en veldleeuwerik, kneu en graspieper profiteren van het open duin, evenals zeldzame vlindersoorten als groot dikkopje en heivlinder en de blauwvleugelsprinkhaan.

Werkterrein

In de Duinen van Oostvoorne wordt gewerkt op de vlakken langs het A.J. Bootpad, het Bakenpad en Locomotiefpad. Op deze vlakken zijn de afgelopen jaren de bomen al weggehaald door vrijwillige zaagploegen. In de Westduinen bij Ouddorp worden de werkzaamheden zowel in het grote als het kleine duin uitgevoerd, aan beide zijden van de Klarenbeekweg. Het werkgebied beslaat in totaal ca. 4 hectare duingebied. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dick Klok Cultuurtechniek onder begeleiding van een ecoloog. Het streven is de werkzaamheden voor het broedseizoen af te ronden.

Bron: Zuid-Hollands Landschap