Natuur- en milieuorganisaties tekenen pro forma bezwaar aan tegen maatwerkgeul Wielingen

15 maart 2017

Natuur- en milieuorganisaties tekenen pro forma bezwaar aan tegen maatwerkgeul Wielingen

Het Ministerie van Economische Zaken  heeft een vergunning afgegeven aan Zeeland Seaports voor de aanleg van een maatwerkgeul in de Wielingen. Met de geul moet de haven Vlissingen-Oost toegankelijker gemaakt worden voor schepen. Als onderdeel van de Coalitie Delta Natuurlijk, heeft de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland pro forma bezwaar aangetekend tegen het verstrekken van deze vergunning.  Volgens de coalitie  neemt door de geul de druk op het ecosysteem toe en geeft het verlenen van de vergunning een verkeerd politiek signaal af. Ook is het ecologisch onderzoek onvolledig en plaatsen de organisaties vraagtekens bij het nut en de noodzaak van de maatwerkgeul.

Bestuurlijk overleg in april

In september 2016 diende Coalitie Delta Natuurlijk al een zienswijze in om de vergunning niet te verstrekken. Helaas besloot het Ministerie van EZ op 9  februari de vergunning toch te verstrekken. Op 20 april vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen Zeeland Seaports en de Coalitie Delta Natuurlijk.  Afhankelijk van dit overleg besluit de Coalitie uiterlijk 28 april of zij de bezwaarprocedure wel of niet verder doorzetten.

Ecosysteem onder druk

Onder andere door  het baggeren, de toenemende scheepvaart en het drie keer verdiepen van de Westerschelde, verkeert de Westerschelde in een slechte staat. Hierdoor staat het ecosysteem onder grote druk. De aanleg van de maatwerk in de Wielingen zal deze druk nog verder verhogen.

Verkeerd politiek signaal

In 2007 is een motie van GroenLinks aangenomen door Provinciale Staten om het verder verdiepen en verbreden van de Westerschelde te voorkomen. De natuur- en milieuorganisaties zijn bang dat het aanleggen van de geul in de Wielingen een politiek signaal geeft dat verder verdiepen toch mogelijk is. Deze precedentwerking willen zij voorkomen.

Ecologisch onderzoek onjuist en onvolledig

Ook vindt de Coalitie dat het ecologisch onderzoek dat nodig is voor het aanvragen van de vergunning op sommige punten onjuist en onvolledig is. Zo zal door de het baggeren van de geul het voedselaanbod voor vogels verslechteren. De gevolgen hiervan zijn volgens de natuur en milieuorganisaties nog onvoldoende getoetst.

Natuurschade weegt niet op tegen betere toegankelijkheid

Tenslotte vragen de organisaties zich af of de geul wel echt nodig is. Het aantasten van de natuur in de Westerschelde weegt volgens hen niet op tegen de 1 a 2 extra schepen die toegang krijgen door de aanleg van de geul.

Coalitie Delta Natuurlijk

De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Het Zeeuwse Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie.


Lees meer

 

strandplevier
Bron: Pixabay