Natuur- en milieuorganisaties: koppel fosfaatrechten aan grondbezit

7 oktober 2015

Natuur- en milieuorganisaties: koppel fosfaatrechten aan grondbezit

Door het nieuwe fosfaatrechtenstelsel dreigt de melkveehouderij verder te intensiveren in plaats van te ontmoedigen. Dat laten de natuur- en milieuorganisaties weten in een brief aan staatssecretaris Dijksma. De organisaties pleiten daarom voor een fosfaatrechtensysteem dat gekoppeld wordt aan de hoeveelheid grond die een boer bezit.

Nieuw fosfaatrechtensysteem

Sinds 1 april 2015 is de zuivelquotering in Europa afgeschaft. Mede hierdoor is er sprake van een groei van de Nederlandse melk- en mestproductie. In 2015 lijkt het landelijk fosfaatplafond te worden overschreden. Om de toename van de hoeveelheid fosfaat van melkvee te begrenzen heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven dat er een nieuw systeem komt. Voor elk melkveebedrijf wordt vastgesteld hoeveel fosfaat maximaal geproduceerd mag worden per jaar. Die vastgestelde fosfaatproductie wordt in de vorm van fosfaatrechten aan het betreffende bedrijf worden toegekend.

Intensivering gestimuleerd in plaats van ontmoedigd

Het fosfaatrechtenstelsel kan op twee manieren ingevuld worden: forfaitair of bedrijfsspecifiek*. Bij een bedrijfsspecifieke invulling is de kans reëel dat melkveehouders alleen gaan sturen op minder fosfaat, bijvoorbeeld door het gebruik van fosfaatarm voer. Zo kunnen zij de melkproductie verhogen, terwijl het stikstofplafond wordt overschreden en de ammoniak- en broeikasgasemissies toenemen. Ook worden koeien vaker op stal geplaatst, met negatieve gevolgen voor de ammoniakemissie. Hierdoor bestaat niet alleen de kans op verdere intensivering van de melkveehouderij, maar ook op meer uitstoot van andere schadelijke stoffen. De natuur- en milieuorganisaties dringen er daarom bij de staatssecretaris op aan om te kiezen voor de forfaitaire optie bij de invulling van het fosfaatrechtenstelsel.

Koppeling fosfaatrechten en grondbezit

Ook pleiten de natuur- en milieuorganisaties voor een grondgebonden melkveehouderij. Hierbij vindt de productie van voer en mest in een lokale kringloop plaats en kunnen de koeien in de wei lopen. De natuur- en milieuorganisaties dringen aan op een koppeling tussen fosfaatrechten en de hoeveelheid grond die een boer bezit. Zo kunnen alleen melkveehouders die over voldoende grond beschikken het aantal koeien uitbreiden en fosfaatrechten krijgen of kopen.

Lees meer:

* Een forfaitaire invulling van fosfaatrechten betekent dat de hoeveelheid fosfaat die een melkkoe produceert (via poep en scheten) wordt gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid fosfaat voor een melkkoe met een bepaalde melkproductie. Bij een bedrijfsspecifieke invulling krijgt de melkveehouder ieder jaar de mogelijkheid om aan te tonen dat op zijn bedrijf in dat jaar de fosfaatproductie per koe lager is dan de gemiddelde waarde.