Natuur en Milieufederaties leveren significante bijdrage aan schone, gezonde en duurzame provincies

10 december 2015

Natuur en Milieufederaties leveren significante bijdrage aan schone, gezonde en duurzame provincies

Samen met Avance, the impact engineers, hebben De Natuur en Milieufederaties een impactonderzoek uitgevoerd naar de meetbare resultaten en effecten van de activiteiten van De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) in de afgelopen vier jaar. Uit het onderzoek blijkt dat De Natuur en Milieufederaties als partners van overheden belangrijke resultaten boeken middels het aanbieden van interessante, prikkelende en uitvoerbare alternatieven. Bovendien versnellen ze samen met bedrijven substantieel de duurzame bedrijfsvoering en leveren met 604 eigen projecten een directe bijdrage aan de duurzame samenleving.

Prikkelende en uitvoerbare alternatieven

Voorbeeld

De Natuur en Milieufederatie Utrecht slaagde er in om samen met andere natuurorganisaties, landbouw-organisaties, waterschap en gemeente een natuurverbinding  tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen te realiseren. Na een ruilverkaveling in 2015 krijgt dit stuk landbouwgrond een natuurbestemming.

 

Schone energie, slimme mobiliteit en duurzaam voedsel
De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) bereiken goede resultaten voor natuur en milieu in de provincies en gemeenten door als partner van overheden en bedrijven voorstellen te doen voor prikkelende, uitvoerbare alternatieven. Daarnaast spannen de NMF’s zich ook in om op landelijk niveau het verschil te maken wat betreft schone energie, slimme mobiliteit en duurzaam voedsel. Landelijk wordt vaak samenwerking gezocht met landelijke collega-organisaties (zoals Natuur & Milieu).

In de afgelopen 4 jaar zijn de NMF’s betrokken geweest bij 1.274 bestuurlijke trajecten op met name lokaal en provinciaal niveau. In totaal zijn er 1.274 adviezen gegeven. Bijna 60% van deze adviezen is overgenomen
. In de fase na de beleidsvorming spelen de NMF’s ook een belangrijke rol. De NMF’s brengen beleidsmakers, bedrijven, organisaties en burgers bij elkaar om plannen en projecten gericht op beleidsuitvoering concreet vorm te geven. In totaal zijn er 444 concrete plannen voor de (versnelde) uitvoering van beleid opgesteld. Van deze 444 concrete plannen is 74% succesvol uitgevoerd in de afgelopen 4 jaar.

Versterken maatschappelijk middenveld

Voorbeeld
De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft met succes er aan meegewerkt dat Brabant een van de weinige provincies is waar de Ecologische Verbindingszones daadwerkelijk afgemaakt worden. Samen met andere maatschappelijke organisaties heeft de BMF het Brabants Manifest opgesteld waarin opgeroepen wordt tot het afmaken van deze EHS. Het manifest is aangeboden aan Provinciale Staten (foto hieronder) en nu onderdeel van het provinciale bestuursakkoord.  

Bijgedragen aan oprichting 800 lokale duurzame energie initiatieven
De NMF’s dragen bij aan een sterk maatschappelijk middenveld dat zich inzet voor natuur, milieu en een duurzame samenleving. Sterke (vrijwilligers)organisaties en initiatieven die in verbondenheid opereren kunnen samen meer resultaat bereiken voor een duurzame samenleving.

Doelstelling is om de slagkracht van lokale en regionale initiatieven en organisaties te vergroten, de kwaliteit van de inbreng in lokale of regionale politiek te verbeteren en organisaties in staat te stellen om goed mee te kunnen doen in lokale planvorming voor ruimte, leefomgeving en natuur. De NMF’s geven inhoudelijke, procesmatige en juridische ondersteuning aan hun lid organisaties(lokale initiatieven en groepen).

Zo hebben de Servicepunten Energie van de federaties bijgedragen aan de oprichting en professionalisering van 800 lokale duurzame energie initiatieven in de provincies.

Ook op het thema Ruimte hebben veel federaties een adviespunt voor organisaties en bewoners. De NMF’s hebben ruim 1.100 aangesloten groepen en initiatieven als achterban.

Versnellen duurzame bedrijfsvoering

 Voorbeeld

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft een uitvoeringsplan ontwikkeld voor de terugdringing van de stikstofdepositie in Zuid-Hollandse N2000 gebieden door de industrie in de Rotterdamse haven. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst met een aantal van onze aangesloten organisaties en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Deltalinqs gemaakt. Door o.a. HbR is een uitvoeringsbudget van € 500.000,- beschikbaar gesteld waarmee onderzoek gedaan kan worden om tot reductie te komen. Eind 2015 moet een reductieprogramma per economische sector in de haven en directe omgeving gereed zijn.

123 bedrijven verduurzamen bedrijfsprocessen
De NMF’s richten zich de laatste jaren meer en meer op het verduurzamen van het bedrijfsleven. Met concrete projecten en activiteiten nodigen zij bedrijven uit om bedrijfsvoering of bedrijfsprocessen duurzamer te maken. In de meer industriële gebieden, zoals de haven in Rotterdam of het Noordzeekanaalgebied, functioneren de NMF’s echt als aanjager om bijvoorbeeld de doelstellingen uit het SER Energieakkoord of de provinciale milieudoelstellingen te halen.

De NMF’s adviseren bedrijven over hoe zij duurzaamheid in de praktijk kunnen brengen. Hierdoor worden duurzame bedrijfsprocessen eerder en sneller geïmplementeerd. In totaal hebben 425 bedrijven advies gekregen, en bij 123 bedrijven hebben de federaties substantieel bijgedragen aan het verduurzamen van één of meerdere bedrijfsprocessen. Door deze activiteiten creëren de NMF’s bewustwording over duurzaamheid en de bereidheid tot duurzame verandering.

604 eigen projecten gericht op duurzame energie en natuur

Voorbeeld
Samen met Zeeuwind en installateurs heeft de ZMf (Vereniging Zeeuwse Milieufederatie), met steun van Zeeuwse gemeenten, drie succesvolle inkoop- en installatieacties voor zonnepanelen uitgevoerd. Dat heeft er voor gezorgd dat we in 2014 bij 400 huishoudens zo’n 5.000 zonnepanelen op daken hebben gelegd. In totaal heeft het Zoneffect 3,5 Megawatt gerealiseerd. De ZMf heeft de vraag gestimuleerd en georganiseerd en vraag en aanbod bijeengebracht. Door burgers te ontzorgen werd de aanschaf van zonnepanelen een gemakkelijke stap.

Nacht van de Nacht

Naast het aanjagen, verbinden, versterken en versnellen van duurzaamheid voeren de NMF’s eigen projecten en initiatieven uit die bijdragen aan een duurzame sa
menleving. De federaties hebben in de afgelopen vier jaar  in totaal 604 projecten gerealiseerd. De meeste daarvan waren gericht op duurzame energie, natuur, gebiedsontwikkeling en ruimte. Er zijn zowel lokale, regionale als landelijke projecten opgezet.

Landelijk zijn o.a  de publiekscampagnes Pluk van de Petteflet Natuur en Milieuprijs in samenwerking met het radioprogramma Vroege Vogels  en de Nacht van de Nacht uitgerold. Met de jaarlijkse campagne Nacht van de Nacht hebben De Natuur en Milieufederaties de bewustwording inzake lichthinder significant vergroot. Bij de meeste gemeenten in Nederland staat lichthinder op de agenda. De Nacht van de Nacht trok dit jaar 40.00 bezoekers.