Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in beroep tegen besluit aanleg A13/A16

6 oktober 2016

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in beroep tegen besluit aanleg A13/A16

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heeft samen met een groot aantal bewoners beroep aangetekend tegen het besluit om de A13/A16 bij Rotterdam aan te leggen. Zij zijn van mening dat dit besluit op een onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Zo is gerekend met achterhaalde cijfers over de verkeersontwikkeling en is onvoldoende gekeken naar alternatieven voor de aanleg van deze weg. Ook zijn er te weinig maatregelen genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen.

Oude scenario’s

Beslissingen over ingrijpende ruimtelijke plannen worden gebaseerd op de ‘Welvaart en Leefomgeving scenario’s’ van de Planbureaus. Voor de onderbouwing van de A13/A16 heeft de minister gebruik gemaakt van de scenario’s uit 2006, terwijl er in 2015 nieuwe scenario’s gepubliceerd zijn. Deze nieuwe scenario’s gaan uit van een verkeersgroei die 16% lager uitvalt dan de scenario’s uit 2006. Het is daarom zeer aannemelijk dat een doorrekening van de A13/A16 op basis van de nieuwe scenario’s tot andere inzichten leidt over de kosten en baten van de A13/A16 en de milieueffecten. Het is dus onzorgvuldig dat de berekeningen niet op basis van de nieuwe scenario’s zijn uitgevoerd, stelt de NMZH in haar beroep.

 Alternatieven onvoldoende onderzocht

Een ander kritiekpunt uit het beroep van de NMZH betreft het ontbreken van een serieus onderzoek naar alternatieven voor de A13/A16. Al vanaf het allereerste begin stond voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu vast dat de A13/A16 de oplossing zou zijn voor de geconstateerde knelpunten. Volgens de wet moeten ook andere alternatieven in overweging  genomen worden. Een serieus onderzoek naar die alternatieven heeft echter nooit plaatsgevonden.

 Aantasting natuur

De A13/A16 zorgt voor aantasting van de natuur in de omgeving van de snelweg. Volgens de NMZH zijn er onvoldoende maatregelen genomen om die negatieve effecten tegen te gaan. Zo wordt er een te klein oppervlak aan natuur gecompenseerd en wordt er te weinig gedaan om verstoring van weidevogels te voorkomen. Ook maken de bewoners en de NMZH zich zorgen over het gebied de ‘Vlinderstrik’. Dit natuur- en recreatiegebied is aangelegd om de kwaliteit van de leefomgeving in de Rotterdamse regio te versterken als onderdeel van het project Mainport Ontwikkeling Rotterdam. De aanleg van de Tweede Maasvlakte was onderdeel van dit project. De provincie, stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben flink geïnvesteerd om de leefbaarheid in het  gebied te versterken. Door de aanleg van de A13/A16 dreigt het natuurgebied nu weer aangetast te worden en worden eerdere investeringen deels tenietgedaan.

 Download

 

Blankenburgtunnel en A13A16