Natuur en landschapsorganisaties doen voorstellen voor actualisatie provinciaal natuurbeleid

16 maart 2017

Natuur en landschapsorganisaties doen voorstellen voor actualisatie provinciaal natuurbeleid

De Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties (NLO) hebben samen een aantal voorstellen gedaan voor zaken die volgens hen een plek moeten krijgen in het geactualiseerde provinciale natuurbeleid. Dit deden zij tijdens twee bijeenkomsten die door Provinciale Staten georganiseerd waren in het kader van ‘netwerkend werken’.

De NLO partners zien in de actualisatie kansen om tot een ambitieus natuurbeleid te komen dat zorgt voor soortenrijke landschappen en verbindingen tussen mensen en natuur. Dit nieuwe natuurbeleid moet vastgelegd worden in een natuurvisie.

Voorstellen actualisatie natuurvisie

Volgens de NLO partners moeten de volgende voorstellen in ieder geval een plek krijgen in de natuurvisie:

  • Vergroot de betrokkenheid van burgers bij natuur en het natuurbeleid door participatie integraal onderdeel uit te laten maken van de provinciale beleidsdoestellingen voor natuur.
  • Kom met een heldere strategie voor het afmaken van het Natuurnetwerk Nederland en een effectief beheer van gebieden.
  • Zet ambitieus in op actieve soortenbescherming om zo tot soortenrijke landschappen in Zuid-Holland te komen en ontwikkelingsruimte te creëren.
  • Blijf investeren in de inzet van vrijwilligers op het gebied van natuur, landschap en erfgoed, zij zijn van onschatbare waarde.
  • Kom met een daadkrachtig actieplan, inclusief bijbehorende middelen, om de weidevogels in Zuid-Holland een toekomst te bieden.
  • Benut het Nationaal Park Hollandse Duinen als kans voor het geven van een impuls aan de Zuid-Hollandse leefomgevingskwaliteit.

De NLO partners hebben aan Provinciale Staten aangegeven dat zij graag bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een nieuw en ambitieus natuurbeleid en zo samen te werken aan een mooi en soortenrijk Zuid-Holland!


Natuur en Landschapsorganisaties (NLO)

De NLO-partners zijn Dunea, Het Zuid-Hollands Landschap, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Natuurmonumenten.

Lees meer

Tekening: Jeroen Helmer
Tekening: Jeroen Helmer