Natuur- en bewonersorganisaties dienen zienswijze in op Ontwerp-Tracébesluit A13/A16

5 november 2015

Natuur- en bewonersorganisaties dienen zienswijze in op Ontwerp-Tracébesluit A13/A16

De plannen voor de A13/A16 zijn gebaseerd op verouderde gegevens over de verkeersontwikkeling, alternatieven zijn onvoldoende onderzocht en de nieuwe snelweg zorgt niet voor een verbetering van de leefomgeving. Dat schrijven de  Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Natuurmonumenten en diverse natuur- en bewonersorganisaties  in de zienswijze die zij vandaag hebben ingediend  op het Ontwerp-Tracébesluit van de A13/A16.

Stagnatie verkeersgroei

Volgens de natuur- en bewonersorganisaties is voor het aantonen van het nut en de noodzaak van de A13/A16 gebruik gemaakt van verouderde gegevens. Hierdoor  is het Ministerie uitgegaan van een onrealistisch grote verkeersgroei.  Sinds 2005 is de verkeersgroei echter gestagneerd en ook de voorspelde grote verkeersgroei blijft uit. Door uit te gaan van een onrealistisch hoge verkeersgroei wordt een te rooskleurig beeld voorgespiegeld van de voordelen van de A13/A16.

Alternatieven onvoldoende onderzocht

Ook heeft het Ministerie de alternatieven voor de aanleg van de A13/A16 onvoldoende  in beschouwing genomen. In de startnotitie wordt slechts geconstateerd dat een aantal alternatieven geen oplossing bieden. Waarop deze constatering is gebaseerd is onduidelijk. In de Milieu Effect Rapportage (MER) ontbreken de alternatieven zelfs volledig.

Geen verbetering kwaliteit van de leefomgeving

Volgens de startnotitie van de A13/A16 moeten zowel de bereikbaarheid als de kwaliteit van de leefomgeving  verbeteren. Dit tweede deel van de doelstelling is echter moeilijk te herkennen in de plannen voor de aanleg van de weg zoals die in het Ontwerp-Tracébesluit staan. Als de A13/A16 er komt, dan vindt de NMZH dat deze beter ingepast moet worden om recht te doen aan de doelstelling voor de leefomgevingskwaliteit. Dit kan onder andere door maatregelen om de overlast bij de aansluiting op het Terbregseplein terug te dringen en de weg via grondwallen af te schermen van weidevogelgebied Schieveen.

Lees hier de volledige zienswijze van de natuur- en bewonersorganisaties >>