MIRT-onderzoek verbindt opgaven

12 september 2016

MIRT-onderzoek verbindt opgaven

Het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag heeft als doel om de samenhang in de metropoolregio te vergroten om zo meer te profiteren van de potentiële agglomeratiekracht. Bereikbaarheid wordt hierbij niet als doel op zich beschouwd, maar als een middel om andere doelen te realiseren. De NMZH is blij dat voor een brede invalshoek is gekozen waardoor ook leefkwaliteit nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van het onderzoek. De NMZH levert zelf een bijdrage aan het onderzoek door het opstellen van bouwstenen als mogelijke antwoorden voor de opgaven die er liggen op het gebied van de leefomgeving en zal hier ook haar netwerk van Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties over gaan consulteren.

Analyse en oplossingsrichtingen

Op dit moment bevindt het MIRT onderzoek zich in de analyse- en oplossingsrichtingenfase. Hierin verkennen diverse partijen voor welke opgaven de regio in de toekomst staat en wat hier mogelijke oplossingen voor zijn. Dit gebeurt op basis van vier deelambities:
• Het versterken van het ruimtelijk economisch vestigingsklimaat;
• Het vergroten van een aantrekkelijk leefmilieu;
• Het vergroten van kansen voor mensen;
• Het vergroten van een aantrekkelijk vervoerssysteem.

Ontwerpend onderzoek

Er wordt gewerkt aan de hand van de methode ‘ontwerpend onderzoek’. Hierbij wordt begonnen met het definiëren van de opgaven en de oplossingsrichtingen die mensen al in hun hoofd hebben en die al in documenten staan. Vervolgens wordt bekeken wat deze oplossingen betekenen en of ze onderbouwd kunnen worden met analyses. Het visualiseren van ingrepen en effecten voedt de inhoudelijke discussies en scherpt deze aan. Ook wordt zo inzichtelijk gemaakt welke verbanden er bestaan tussen verschillende doelen.

Van bouwstenen naar perspectieven

De mogelijke oplossingen worden opgesteld in de vorm van bouwstenen. De verschillende opgaven waar de bouwstenen als mogelijk antwoorden bij horen, sluiten aan bij de vier ambities. Met de bouwstenen kunnen vervolgens verschillende perspectieven opgesteld worden, Een perspectief bevat dus een samenhangend geheel aan oplossingen die een toekomstbeeld voor de regio vormen. Het is uiteindelijk aan bestuurders om te kiezen welke perspectieven zij nader willen gaan uitwerken.

Het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. MIRT staat voor meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport. Het MIRT bevat ruimtelijke programma’s en projecten voor alle regio’s in Nederland. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: http://www.mirt-rotterdamdenhaag.nl/

snelweg Leiden