Meer aandacht voor natuur en leefomgeving nodig in waterbeheerprogramma Rivierenland

29 april 2015

Meer aandacht voor natuur en leefomgeving nodig in waterbeheerprogramma Rivierenland

In een zienswijze op het waterbeheerprogramma 2016-2021 van Waterschap Rivierenland roepen de Natuur en Milieufederaties van Zuid-Holland en Utrecht en het Utrechts en Zuid-Hollands Landschap op om meer aandacht te besteden aan natuur en leefomgeving. Dit kan onder meer gedaan worden door te bepalen hoe natuur en waterveiligheid elkaar kunnen versterken, bodemdaling tegen te gaan en te kiezen voor een meer natuurlijk peilverloop. Dit laatste is bijvoorbeeld in de Natura 2000 gebieden Zouweboezem en Boezems Kinderdijk cruciaal. Deze gebieden zijn zeer belangrijk voor moerasvogels en herbergen een aanzienlijk deel van de Nederlandse purperreigers. De purperreiger is één van de Zuid-Hollandse natuurtoppers. Ook wordt in de zienswijze aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit van kleine wateren. De ecologische waterkwaliteit is hier in veel gevallen nog niet op orde. Daarnaast pleiten de natuurorganisaties voor maatregelen die voorkomen dat stoffen als nutriënten, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics in het water terecht komen. Hier kan bijvoorbeeld een publiekscampagne bij helpen. Ten slotte vragen de organisaties het Waterschap om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van groenblauwe verbindingen in het stedelijk gebied. Deze verbindingen dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en maken het mogelijk om extreme buien beter op te vangen.