Meedenken en meedoen op het gebied van Zuid-Hollands groen

14 februari 2018

Meedenken en meedoen op het gebied van Zuid-Hollands groen

Op 12 februari 2018 organiseerde de NMZH een expert meeting in het kader van de totstandkoming van de nieuwe provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst bogen deskundigen zich over de opgaven binnen het thema ‘participatie’. Daarbij ging het zowel over participatie in de vorm van meedenken over de (totstandkoming van) beleid op het gebied van de groenblauwe leefomgeving als meedoen door uit uitvoeren van groene initiatieven.

Meedenken

Voor de kwaliteit van het beleid heeft het een grote meerwaarde wanneer belanghebbenden al vanaf het begin van een besluitvormingsproces mee kunnen denken. De vraag is wel of het voor provinciaal beleid kansrijk is om hier individuele inwoners van Zuid-Holland bij te betrekken, of juist te richten op maatschappelijke organisaties. Inwoners zijn vooral enthousiast om mee te denken wanneer het om ontwikkelingen gaat in hun directe leefomgeving, dicht bij huis. Beleid op provinciaal niveau dat meer abstract is leent zich hier dus soms minder voor, waardoor participatie dan misschien beter via maatschappelijke organisaties kan verlopen. Daarbij is het wel van belang dat de provincie de kaders en doelen helder stelt en voorkomt dat economische belangen van bepaalde sectoren de boventoon gaan voeren.

Verbinden

Als het om meedoen gaat, zou het eigenlijk beter zijn om te spreken over het verbinden van natuur en maatschappij dan over participatie. Verbinden is namelijk breder en kan ook betrekking hebben op het leggen van verbindingen tussen bijvoorbeeld cultuur en natuur of meedoen door financiële bijdragen van particulieren. Om mensen te stimuleren om mee te doen aan het versterken van de groenblauwe leefomgeving, is het belangrijk om hen daar ook actief voor te vragen en concreet handelingsperspectief te bieden. Er zijn daar nu al veel succesvolle voorbeelden van, door deze inzichtelijk te maken kunnen die projecten voortgezet worden en navolging krijgen.

Recreatiegebieden

In de recreatiegebieden liggen nog veel onbenutte kansen om bewegen in het groen en groenbeheer te koppelen aan gezondheid en sociale opgaven. In deze gebieden zijn doorgaans geen kwetsbare natuurwaarden aanwezig en loop je dus niet het risico dat activiteiten vanuit welzijn en zorg ten koste gaan van biodiversiteit. Zij kunnen hier juist een bijdrage aan leveren door het beheer meer ecovriendelijk te maken en natuurbeleving te versterken. Ook ligt er nog een grote opgave op het gebied van het verbinden van kinderen met natuur. Het neerzetten van een inspirerend verhaal over de bijzondere diversiteit aan landschappen en bijbehorende soorten als onderdeel van onze identiteit kan daarbij helpen.