Massale wilgenkap in De Bernisse is aanslag op ecologie en landschap

26 januari 2018

Massale wilgenkap in De Bernisse is aanslag op ecologie en landschap

Onlangs bleek dat het waterschap Hollandse Delta 1000 knotwilgen gekapt heeft in natuur en recreatiegebied De Bernisse. Volgens het waterschap zou het om opschot, spontaan opgekomen wilgen, gaan die gekapt moesten worden om te voorkomen dat ze in het water zouden vallen. De Natuur en Milieufederatie (NMZH) is verbijsterd over deze massale kap vanwege de nadelige effecten voor ecologie en landschap. In een brief aan het waterschap maakt zij haar zorgen kenbaar en verzoekt het waterschap dringend om de bomen terug te planten en er in de toekomst voor te zorgen dat dit niet nogmaals zo kan gebeuren.

Ecologisch onderzoek

Knotwilgen vervullen een belangrijke ecologische functie, zo vormen zij het (broed)habitat voor vele vogelsoorten en leven er op en rond deze bomen vele soorten insecten. Het kappen van de bomen is mogelijk in strijd met wet- en regelgeving. Zo vraagt de NMZH zich af of er voorafgaand aan de kap een ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden om na te gaan of er geen jaarrond beschermde nesten in de bomen voorkwamen. De nesten van een soort als de steenuil zijn jaarrond beschermd en knotwilgen vormen een belangrijk broedbiotoop van de steenuil. Het verwijderen of vernielen van jaarrond beschermde nesten is in strijd met de Wet natuurbescherming.

Landschappelijke aantasting

Naast de ecologische waarde, hadden de bomen ook een grote landschappelijke waarde en waren deze van groot belang voor de beleving van recreanten en bezoekers van het gebied. Bovendien verbiedt artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nissewaard het vellen van houtopstanden. Het kappen van de wilgen was dus alleen mogelijk geweest met een vergunning van de gemeente hiervoor. Voor zo ver bij de NMZH bekend was het waterschap niet in het bezit van een dergelijke vergunning.

Herplant

De gekapte wilgen zijn niet meer te herstellen, daar kunnen boze brieven of juridische stappen niets aan veranderen. Wel verzoekt de NMZH het waterschap dingend om de wilgen terug te planten om, in ieder geval op lange termijn, de aangerichte schade te herstellen. Ook verzoekt de NMZH het waterschap om in de toekomst zorgvuldiger om te gaan met dergelijke ingrepen en vooraf na te gaan wat de ecologische en landschappelijke effecten zijn van een ingreep en op basis daarvan af te wegen of de ingreep nog wel acceptabel is. Ten slotte vraagt de NMZH het waterschap om omwonenden en belanghebbenden vooraf te raadplegen voordat ingrijpende ruimtelijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

Lees de volledige brief van de NMZH >

Foto: Pixabay