Massaal bezwaar tegen doden van vogels in Zuid-Holland

17 december 2015

Massaal bezwaar tegen doden van vogels in Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met tientallen lokale natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de ontheffingen die de provincie Zuid-Holland wil verlenen voor het afschieten van ganzen, smienten, eksters en roeken. De provincie wil door het toestaan van het afschieten van deze vogelsoorten de schade aan gewassen terugdringen. De organisaties vinden echter dat de mogelijkheden die jagers krijgen voor afschot veel te ver gaan. Zo is de toestemming voor de jagers op een aantal punten strijdig met de regels voor natuurbescherming. Ook is het nog maar de vraag of het schieten van deze vogels echt tot een substantiële vermindering van de schade leidt.

Internationale verantwoordelijkheid

De ganzen en smienten (een eendensoort) die van de provincie gedood mogen worden zijn trekvogels. Zij komen in de winter naar Nederland en vertrekken tegen het voorjaar weer om in andere streken te broeden. Het jagen op deze vogels hier heeft dus ook invloed op de natuur ver weg. De internationale verantwoordelijkheid voor deze vogelsoorten maakt het onverantwoord om op hen te gaan schieten. Bovendien gaat het aantal smienten al een tijd flink achteruit en zitten de aantallen onder het minimum dat nodig is voor het behoud van een gezonde populatie.

Beperkte omvang van schade

Ondanks dat de schade die eksters en roeken (een vogelsoort uit de kraaienfamilie) veroorzaken beperkt van omvang is, wil de provincie toestemming geven om deze soorten af te schieten. De natuurorganisaties zijn het ook hier niet mee eens. Zij geven aan dat er onvoldoende is aangetoond dat afschot van deze vogels leidt tot een substantiële vermindering van de schade. Deze soorten leveren namelijk ook een positieve bijdrage aan de landbouw doordat ze ook insecten eten die schadelijk kunnen zijn voor gewassen. Bovendien komen roeken in Zuid-Holland maar op een heel beperkt aantal plekken voor en gaan ze in aantallen achteruit. Het is daarom niet op zijn plaats om het afschieten van deze dieren toe te staan.

Alternatieven voor afschot

In hun reactie op de toestemming die de provincie aan de jagers wil geven, verwijzen de natuurorganisaties naar een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie over alternatieven om de schade door vogels terug te dringen. In deze motie wordt de regering verzocht om de provincies te stimuleren om lasers te gaan gebruiken om vogels te verjagen van landbouwgronden in plaats van te schieten. De natuurorganisaties betreuren het daarom des te meer dat de provincie nu toestemming voor het schieten van vogels wil geven in plaats van met deze alternatieven aan de slag te gaan. Lees hier de zienswijzen en bezwaren: