Kies voor duurzaam waterbeheer

31 maart 2015

Kies voor duurzaam waterbeheer

In een brief aan de onderhandelaars van de nieuw te vormen colleges van de waterschappen in Zuid-Holland, pleiten Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN voor duurzaam waterbeheer als uitgangspunt voor de collegeprogramma’s en waterbeheerplannen. Onder duurzaam waterbeheer verstaan zij dat problemen met waterkwaliteit en waterkwantiteit niet doorgeschoven worden naar toekomstige generaties of naar de natuur. Ook voor een effectief en efficiënt waterbeheer is dit van groot belang.

In de gezamenlijke brief aan de waterschappen benoemen de natuurorganisaties een aantal prioriteiten. Zo vragen zij naast duurzaam waterbeheer ook om waterbeheer dat ondersteunend is voor de natuur- en recreatiegebieden. Verschillende opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, recreatie en klimaat, kunnen namelijk vaak goed aan elkaar gekoppeld worden. Ook pleiten de organisaties voor een blauwe dooradering van het landelijke gebied. Dit biedt zowel voordelen voor de landbouw zelf als voor soortenrijke natuur en recreatie.

Een ander onderwerp dat de natuurorganisaties in de brief aan de orde stellen is het opzetten van een innovatieprogramma om bodemdaling tegen te gaan. Door oxidatie van het veen daalt de bodem in de veenweidegebieden. Dit heeft veel nadelige gevolgen zoals CO2-uitstoot en een steeds duurder en complexer wordend waterbeheer. De organisaties roepen ook op tot het klimaatbestendig maken van steden om zo problemen als wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied tegen te gaan. Ten slotte wordt in de brief aangegeven dat een permanente oostelijke aanvoer van zoetwater voor West-Nederland veel kansen biedt. Dit biedt namelijk veel voordelen voor zowel de waterkwaliteit als het herstel van de natuurlijke dynamiek in de Delta.