‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk’

17 juli 2018

‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk’

Op 10 juli heeft het Klimaatberaad het voorstel voor de hoofdlijnen voor een klimaatakkoord gepresenteerd en aangeboden aan het kabinet. Om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen is aan de industrie gevraagd in 2030 14,3 megaton minder CO2 uit te stoten. Dit als tussendoel van de 35,7 megaton die in 2050 minder moet worden uitgestoten. In het voorstel van de Industrietafel is in hoofdlijnen aangegeven hoe men dit wil gaan halen. De verdere uitwerking ligt bij de verschillende industrieregio’s van Nederland.

Voor de regio Rotterdam-Moerdijk heeft de werkgroep Industriecluster Rotterdam-Moerdijk de afgelopen maanden met vertegenwoordigers uit de industrie, wetenschap, maatschappelijke groeperingen en overheid een pakket van maatregelen samengesteld voor het verminderen van uitstoot in deze regio. De NMZH heeft aan deze werkgroep deelgenomen.

Rapport ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster’

De werkgroep heeft het rapport ‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk’ gepubliceerd met concrete voorstellen hoe de industrie in deze regio op evenredige wijze aan de klimaatdoelen kan bijdragen. In het rapport zijn voorstellen en concrete projecten opgenomen die opgeteld tot een emissiereductie van bijna 10 megaton CO2 op jaarbasis in 2030 moeten gaan leiden. Ook is een route uitgestippeld richting 2050 om het energie- en grondstoffensysteem verder te vernieuwen.

Het PBL buigt zich in de zomerperiode over de voorstellen van de verschillende klimaattafels. Na doorrekening door PBL bepaalt het kabinet zijn standpunt en volgt een debat in de Tweede Kamer. In het najaar volgt de verdere uitwerking naar een breed gedragen klimaatakkoord. Ook hierbij is de NMZH betrokken.