Alle hens aan dek voor weidevogels

5 augustus 2015

Alle hens aan dek voor weidevogels

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van de Nederlandse weidevogelstand die CBS en Sovon vandaag publiceerden. De agrarische collectieven, natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen staan in de startblokken om het tij te keren.

Vandaag kwamen het CBS en Sovon met nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat de aantallen van de meeste weidevogelsoorten in Nederland afnemen. Sinds de jaren negentig is het aantal grutto’s, scholeksters, veldleeuweriken, slobeenden en graspiepers flink gedaald. Van de kievit en gele kwikstaart blijven de populaties tot de eeuwwisseling nog op peil en de tureluur neemt in die periode zelfs wat toe. Maar na de eeuwwisseling is ook bij deze soorten een daling te zien, zo constateert het CBS.

Oorzaken achteruitgang weidevogels

Als oorzaak van de achteruitgang wordt over het algemeen de schaalvergroting en intensivering in de landbouw aangewezen. Veel nesten en kuikens gaan verloren door steeds vroeger en vaker maaien. Door het verdwijnen van gevarieerde, vochtige, kruidenrijke graslanden wordt het steeds moeilijker om kuikens groot te brengen. In plaats daarvan zijn er steeds meer goed gedraineerde percelen met slechts één of twee soorten gras, die makkelijker te bewerken zijn en een hogere grasproductie opleveren, maar waar voor de weidevogels te weinig voedsel te vinden is.

Weidevogelbeheer met meer effect

De nieuwe cijfers over de afname van de weidevogels komen op een moment dat agrarische collectieven in Zuid-Holland, net als in de andere provincies, voorstellen hebben ingediend voor een verbeterd agrarisch natuurbeheer. De voorstellen worden de komende maanden door de provincie beoordeeld. Met deze voorstellen willen de agrarische collectieven en de bij hen aangesloten boeren in hun gebied gaan zorgen voor een weidevogelbeheer dat meer effect heeft. Later maaien, meer kruidenrijk grasland en nieuwe plasdras percelen moeten er voor zorgen dat weer meer weidevogels hun jongen kunnen grootbrengen en de achteruitgang in de beheerde gebieden tot staan wordt gebracht.

Samenwerken aan een beter weidevogelbeheer

De Taskforce Agrarische Natuur, een samenwerking van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, De Groene Motor en Veelzijdig Boerenland, heeft in de afgelopen periode hard gewerkt om samen met natuurorganisaties en weidevogelvrijwilligers in de provincie de agrarische collectieven te adviseren in de uitwerking van hun voorstellen. De voorstellen die nu zijn ingediend zijn een goede eerste stap voor de weidevogels. Maar om het tij te keren en de weidevogels te behouden is nog meer nodig. Er moet er nog veel veranderen aan de omstandigheden voor de weidevogels in het agrarisch gebied. Alle hens aan dek zijn nodig om de weidevogels te behouden. Samen kunnen de agrarische collectieven, natuurorganisaties en weidevogelvrijwilligers in de komende zes jaar weer een succes te maken van het agrarisch natuurbeheer.