Herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2 van start

3 augustus 2016

Herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2 van start

Onlangs is begonnen met de herziening van het bestemmingsplan voor Maasvlakte 2. De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en DCMR werken samen om het huidige bestemmingsplan van 2008 te herzien. Uiterlijk 2018, 10 jaar na vaststelling van het huidige plan, moet het nieuwe plan vastgesteld zijn in de gemeenteraad. Het Havenbedrijf en de gemeente overleggen met de deelnemers van de Tafel van Borging , waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, over de onderwerpen die bij de herziening aan de orde moeten komen.

Grotere rol maritieme industrie

De plannen in 2008 omvatten een drietal hoofdbestemmingen: containers, chemie en distributie. Twee containerterminals zijn in de afgelopen jaren in gebruik genomen. Voor biobased en circulaire chemie staat een (E-)terrein ter beschikking , maar is er nog geen concrete invulling gemaakt. Wel zijn de plannen voor windenergie op land en met name op zee in ontwikkeling gekomen. Voor de aanleg van windparken op zee is nu ruimte vastgelegd voor assemblage en vervoer van funderingen in een op- en overslagterminal. Tegelijkertijd is er behoefte aan ruimte voor ontmanteling van offshore-platforms. Daarmee komt er een grotere rol voor maritieme industrie op de Maasvlakte. Ook zijn er ontwikkelingen met betrekking tot de omzetting van het overschot van duurzame energie door omzetting van elektriciteit naar o.a. gas of ammoniak.

Verduurzaming industrie en energievoorziening

Alhoewel driekwart van het terrein dezelfde invulling zal houden als in 2008, zijn er dus meerdere keuzes mogelijk om inhoud te geven aan een duurzame invulling van de Maasvlakte. Daarbij is het van belang dat natuur, recreatie en omgevingskwaliteit (lucht, geluid, veiligheid) niet in het gedrang komen en mogelijk zelfs verbeteren. Het is goed om te bekijken of de lopende afspraken tussen over vermindering van stikstofdepositie hand in hand kunnen gaan met de plannen in het bestemmingsplan. Ook wordt gekeken naar de combinatie van koepelafspraken (veiligheid, geluid, lucht/NOx) en de herziening van het bestemmingsplan. De NMZH zal zich in dit proces inzetten om de verduurzaming van industrie en energievoorziening zo groot mogelijk te maken met een zo laag mogelijke impact op de natuur en omgevingskwaliteit.

Procedure

De officiële procedure start dit najaar met de terinzagelegging van de (start)notitie reikwijdte en detailniveau als basis voor het milieueffectrapport (MER). Daarop kan door iedereen zienswijzen worden ingebracht. Vervolgens wordt het MER en de passende beoordeling (wet natuurbescherming) opgesteld en in het voorjaar van 2017 gekoppeld aan een concept-Ontwerpbestemmingsplan, dat voor advies wordt voorgelegd aan de direct betrokken (overheids)partijen. Het Ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens net na de zomer van 2017 ter inzage gelegd, met weer voor iedereen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Begin 2018 wordt ten slotte het bestemmingsplan vastgesteld. Via deze website houden wij u op de hoogte over de stand van zaken.

Meedenken?

Wilt u meedenken over het herziene bestemmingsplan voor de Maasvlakte 2? Neem dan contact op met Bert Bakker (zie hieronder).