Groene organisaties naar Raad van State om besluit Blankenburgtunnel

18 mei 2016

Groene organisaties naar Raad van State om besluit Blankenburgtunnel

Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hebben beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. De organisaties zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg mogelijk zijn.

Het onderzoeken van alternatieven is volgens de organisaties noodzakelijk vanwege de negatieve effecten die de Blankenburgtunnel heeft op de leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de aantasting van beschermde soorten zoals de zeldzame roerdomp en een toename van de stikstofoverlast in kwetsbare natuurgebieden. Ook tast de Blankenburgtunnel de leefomgevingskwaliteit van vele omwonenden aan door een verslechtering van de luchtkwaliteit en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland. De minister had meer moeite moeten doen om na te gaan of deze gevolgen voorkomen hadden kunnen worden.

Verschillende alternatieven voorhanden

In hun beroepschrift geven de organisaties aan dat er verschillende alternatieven zijn voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, maar dat deze door de minister te makkelijk aan de kant zijn geschoven. Eén van die alternatieven is om geen nieuwe weg aan te leggen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnel verminderen, maar de organisaties twijfelen sterk aan de omvang van dit fileprobleem. Het autoverkeer groeit namelijk niet zo hard als in de rapporten van de Blankenburgtunnel wordt aangenomen. Daarnaast brengt het alternatief van de Oranjetunnel veel minder schade toe aan de natuur en het landschap. Ook de optie van een volledig ondertunnelde variant van de Blankenburgtunnel spaart het bijzondere natuurgebied de Rietputten bij Vlaardingen.

Onderzoeken schieten tekort

Daarnaast vinden de organisaties dat een aantal onderzoeken naar de effecten van de Blankenburgtunnel op de natuur tekort schieten. Zo wordt er slechts naar één natuurgebied gekeken voor de effecten van meer stikstofuitstoot, terwijl ook andere gebieden in de omgeving beïnvloed worden. Door de stikstof in uitlaatgassen neemt de rijkdom aan plant- en diersoorten af. Ook naar de impact van de snelweg op beschermde soorten is te weinig onderzoek gedaan. Zo is het vleermuisonderzoek niet goed uitgevoerd en is onvoldoende onderzocht wat de effecten op de roerdomp zijn. In Nederland broeden slechts 300 paar van deze zeldzame vogelsoort, waarvan drie broedparen in de Rietputten. De Blankenburgtunnel loopt dwars door dit kwetsbare natuurgebied en dit betekent waarschijnlijk het einde van de roerdomp in de Rietputten.

De organisaties dringen er al sinds lange tijd bij minister Schultz op aan om de plannen voor de Blankenburgtunnel te heroverwegen omdat de weg een grote aantasting van natuur, landschap, recreatie en leefomgeving in groene long Midden-Delfland met zich meebrengt. Het beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is de laatste kans om de weg tegen te houden. De organisaties rekenen erop dat de Raad van State zal besluiten dat de Blankenburgtunnel niet mag worden aangelegd. Naar verwachting doet de Raad van State eind dit jaar of begin 2017 een uitspraak.

Download