Gezamenlijke reactie op het Europese ‘Fit For 55’-pakket

Gezamenlijke reactie op het Europese ‘Fit For 55’-pakket

De Europese Commissie presenteerde op 14 juli 2021 het ‘Fit For 55’ klimaat- en energiepakket. Dit pakket bevat de concrete uitwerking van de Europese Green Deal die vorig jaar op hoofdlijnen werd vastgelegd. Daarin werd afgesproken dat de EU de uitstoot van broeikasgassen in 2030 heeft teruggebracht met netto 55% ten opzichte van 1990. Het Fit For 55- pakket gaat om een herziening van een aantal Europese richtlijnen.

26 augustus 2021

Dit zijn de belangrijkste:

  • De Energiebesparingsrichtlijn (EED)
  • De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED)
  • Het Europese emissiehandelsysteem (ETS, industrie, energie)
  • De richtlijn voor de niet-ETS sectoren (ESR, gebouwen, verkeer, landbouw)
  • De emissiestandaarden voor auto’s en busjes
  • De richtlijn energieprestaties gebouwen (EPBD)
  • De richtlijn energiebelastingen
  • De richtlijn landgebruik, landgebruiksveranderingen en bosbouw (LULUCF)
  • Nieuw: De koolstofgrensbelasting (CBAM)

Dit massieve pakket kan een belangrijke stap zetten naar aanzienlijke CO2 reductie. Het is echter zeer de vraag of de Europese Commissie het doel van netto 55% uitstootvermindering waar kan maken met deze maatregelen.

De lobby vanuit de fossiele industrie, landbouw en auto-industrie voor afzwakking van de ambitie op allerlei onderwerpen is enorm. En de uitvoeringstijd is kort. Het pakket moet nog worden uitonderhandeld en zal naar verwachting op zijn vroegst in 2023 in werking gaan treden.

Sommige maatregelen treden zelfs pas in 2026 of later in werking. In deze notitie volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen in dit pakket  en de waardering van Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties, onderverdeeld in 9 onderwerpen. Daarbij toetsen wij het pakket ook aan de 65% reductie vereiste die in Europees verband nodig is voor het halen van de 1,5 graad doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs.

Meer informatie? Neem contact op met