Gezamenlijke reactie op contourenagenda strandnota

26 juli 2023

We hebben onlangs van de gemeente Den Haag de contourennotitie voor de nieuwe strandnota ontvangen.

In deze contourennotitie wordt een richting voorgesteld die, naar onze mening, niet overeenkomt met de afspraken uit het Kustpact van 2017. Het Kustpact, medeondertekend door de gemeente Den Haag, heeft duidelijke afspraken gemaakt om onze kust te beschermen en een evenwicht te vinden tussen het behoud van de natuur en de ontwikkeling ervan.

Een belangrijk onderdeel van het Kustpact is de zonering: sommige stranddelen mogen zich ontwikkelen voor economische doeleinden, terwijl andere delen vooral gericht zijn op natuur en rustige recreatie.

De contourennotitie suggereert nu ruimere mogelijkheden voor bebouwing op het strand. Dit baart ons zorgen, zeker als dit betekent dat er op plekken waar nu niet gebouwd mag worden, in de toekomst wel bouwactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Voor meer details over onze standpunten, bekijk onze gezamenlijke reactie, opgesteld samen met Stichting Duinbehoud en Natuurmonumenten.

Lees onze reactie hier