Gewijzigd Tracébesluit Blankenburgtunnel voldoet niet

29 november 2017

Gewijzigd Tracébesluit Blankenburgtunnel voldoet niet

In een reactie op de wijzigingen van het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel, geeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met Natuurmonumenten en diverse lokale natuur- en bewonersorganisaties aan dat dit tekort schiet. Gegevens die de wijzigingen moeten onderbouwen ontbreken. Ook vinden zij dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat te makkelijk ervan uitgaat dat de natuur die wordt aangetast gecompenseerd mag worden, terwijl onvoldoende wordt aangetoond dat die aantasting niet voorkomen kan worden.

 Beroepsprocedure

In 2016 werd het Tracébesluit tegen de Blankenburgtunnel genomen. De NMZH tekende hier samen met Natuurmonumenten en andere organisaties beroep tegen aan bij de Raad van State omdat zij het niet eens zijn met nut en noodzaak van de weg en van mening zijn dat de weg tot onacceptabele aantasting leidt van natuur en landschap. Dit betreft onder meer de schade die wordt veroorzaakt door een toename van de stikstofdepositie door het autoverkeer. Om de gevolgen van die toename van stikstofdepositie door de Blankenburgtunnel de ondervangen, had de minister de Blankenburgtunnel ondergebracht in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit is een landelijk programma waarin ontwikkelingen die leiden tot een toename van de stikstofdepositie gekoppeld worden aan maatregelen om de gevolgen hiervan tegen te gaan en de stikstofdepositie als geheel op termijn terug te dringen.

Prejudiciële vragen

De Raad van State heeft echter nog twijfels of de PAS niet in strijd is met de Europese wet- en regelgeving. Daarom hebben zij hierover eerder dit jaar prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De antwoorden hierop volgen naar verwachting medio 2018 en daarom zijn alle uitspraken van de Raad van Zake in beroepsprocedures waarin de PAS ter discussie staat voorlopig aangehouden. Dit geldt dus ook voor de Blankenburgtunnel.

Vertraging

Omdat de minister wil voorkomen dat de Blankenburgtunnel vertraging oploopt, heeft zij enkele maanden geleden het Tracébesluit van de Blankenburgtunnel gewijzigd. Met deze wijziging wil zij de negatieve gevolgen voor  natuur door een toename van de stikstofdepositie via het tracébesluit zelf compenseren. Daardoor hoeft de PAS niet meer gebruikt te worden en hoeft er dus ook niet gewacht te worden op de antwoorden van het Europese Hof van Justitie. De natuurorganisaties zijn er echter niet van overtuigd dat die compensatie op een juiste manier wordt geregeld. Zij hebben daarom de Raad van State gevraagd zich hierover te buigen in een zitting.

Lees hier de volledige reactie van de natuurorganisaties >

Bron: Dir Hilbers (Saxifraga)