Gebiedsvisie Reeuwijkse plassen

Gebiedsvisie Reeuwijkse plassen

De Reeuwijkse plassen zijn een mooi natuur- en recreatiegebied, ontstaan net als vele plassen in Zuid-Holland door afgraving van veen. Bijzonder is dat 80% van het gebied in particulier eigendom is. De verenigde eigenaren, de gemeente als eigenaar in het gebied en de verenigde watersporters hebben daarom een gezamenlijke visie uitgebracht. In “Reeuwijkse plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst” wordt de ambitie geschetst om in 10 jaar toe te groeien naar een robuust natuurgebied met herkenbare cultuurhistorie en verantwoorde recreatie. Jan Kastje is kwartiermaker voor de gebiedsvisie.

31 mei 2021

“De kracht van de gebiedsvisie én de opdracht die erin ligt, is het versterken van de samenwerking in het gebied”, aldus Jan Kastje. De gebiedsvisie schetst op thema’s als natuur, recreatie, waterkwaliteit, wonen/werken, waar problemen liggen maar ook de oplossingsrichtingen. Op 9 maart is de gebiedsvisie door stichting VEEN gelanceerd in een webinar zodat andere partijen, inwoners en anderen er kennis van konden nemen. “Maar dat je iets deelt, wil nog niet zeggen dat mensen het ook delen”. Daarom is Jan Kastje in opdracht van VEEN, de bundeling van eigenaren, gemeente en watersporters, aan het werk om de gebiedsvisie uit te werken naar een gedragen uitvoeringsplan.

Het eerste wat Jan daartoe heeft gedaan, is vooral twee maanden lang het gebied ingaan en heel veel mensen en partijen spreken. Daarnaast heeft hij vier werkgroepen opgezet en begeleid deze om voor de zomer tot projectideeën te komen. Deze projectideeën worden in het uitvoeringsplan opgenomen om in de komende twee jaar uit te voeren. Daarmee moet het voor het gebied en inwoners zichtbaar worden dat er iets concreets gebeurd na de gebiedsvisie. En dat is belangrijk omdat samenwerking een lange adem vraagt.

Op dit moment zijn er twee tussentijdse adviezen uitgebracht aan de projectgroep van VEEN, over organisatievormen en over verdienmodellen. Bij de organisatievormen is gekeken naar vergelijkbare gebieden als Westeinderplassen, Langelaarse plassen, Nieuwkoopse plassen en Oostelijke vechtplassen. Belangrijke les daaruit is volgens Jan misschien wel dat voorbij het eigen belang, iedereen voldoende perspectief in het geheel moet zien. Dat als de plassen beter en mooier worden, bijvoorbeeld door meer gezamenlijke afstemming op beheer & onderhoud, dat iedereen daar wat aan heeft. Een belangrijk gespreksonderwerp de komende tijd.

Het helpt natuurlijk als daarbij ook beter is geregeld hoe het beheer & onderhoud voor de langere termijn is gefinancierd. Daarom is in het tussenadvies verdienmodellen een schets gegeven hoe dat kan. Van gebiedsfondsen tot bestemmingsheffingen tot incidentele mogelijkheden van subsidies. De projectgroep VEEN zal zich de komende week buigen over beide adviezen en dan is het de bedoeling om het bestuur VEEN besluiten voor te leggen. Belangrijke besluiten die hopelijk richting geven om het gebied voor langere tijd te behouden als natuurgebied waar ruimte blijft voor recreatie.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel George Brouwer

George Brouwer

Regio Rijnmond