Extra gaswinning Gaag-Monster ondoordacht plan

6 augustus 2018

Extra gaswinning Gaag-Monster ondoordacht plan

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) vindt dat de plannen om extra gas te winnen uit de gasvelden bij Gaag-Monster veel gebreken vertonen. Dit laat zij weten in een zienswijze samen met andere natuur- en bewonersorganisaties in reactie op het ontwerpbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat om in te stemmen met het plan van de NAM om de gaswinning te intensiveren. Volgens de NMZH is onvoldoende duidelijk hoeveel extra gas er gewonnen moet worden. Ook is niet duidelijk wat dit betekent voor de risico’s op bodemdaling, en wat de effecten op de natuur zullen zijn.

Fracken

Uit de gasvelden in het gebied Gaag-Monster wordt al sinds de jaren ’80 gas gewonnen. Nu deze velden bijna uitgeput zijn, wil de NAM de methoden waarmee gas wordt gewonnen uitbreiden om daarmee ook het laatste restje gas uit deze velden te kunnen halen. Daarbij wil de NAM onder andere gebruik maken van fracken, een methode waarbij vloeistof onder hoge druk in de bodem wordt gespoten, zodat scheurtjes in het gesteente ontstaan en het gas dat hierin zit gewonnen kan worden. Volgens de NAM zijn de risico’s die dit met zich meebrengt voor de omgeving zeer beperkt. De NMZH wijst er in haar zienswijze echter op dat deze risico ’s nog niet goed in beeld zijn gebracht. Zo zijn de mogelijke risico’s voor natuur nog nauwelijks in beeld gebracht, omdat de NAM dit pas wil doen wanneer er een omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd moet worden.

Duurzame energie

In haar zienswijze geeft de NMZH aan dat de NAM zeer onduidelijk is over hoeveel gas er nu gewonnen moet worden en hoe dat past in de strategie om uiteindelijk helemaal over te stappen op duurzame energiebronnen. De hoeveelheid te winnen gas verschilt in de twee scenario’s die de NAM schetst meer dan een factor tien. Daardoor kan nu niet goed beoordeeld worden of de extra risico’s die geïntensiveerde gaswinning met zich meebrengt wel opwegen tegen de voorziene opbrengsten.

Op basis van de zienswijzen zal minister Wiebes deze afwegingen moeten maken en moeten bepalen of hij definitief in gaat stemmen met het winningsplan van de NAM.