Expert meeting over de zorg voor natuur in het boerenland

13 juni 2016

Expert meeting over de zorg voor natuur in het boerenland

Op welke manier kunnen boeren, agrarische collectieven en andere partijen in het boerenland nu het beste zorgen voor de natuur in het boerenland? Dat was de centrale vraag die was voorgelegd aan deskundigen van een tiental vooraanstaande kennisorganisaties uit het land, op de eerste expert meeting over natuur in het boerenland. Deze bijeenkomst vond afgelopen week plaats bij de Provincie Zuid-Holland en was georganiseerd door de Taskforce Agrarische Natuur, het samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, De Groene Motor en Boerennatuur Zuid-Holland.nl.

Gebrek aan goed opgroeihabitat

Door de deskundigen werd eerst bekeken hoe het er op dit moment, in het eerste seizoen met het nieuwe agrarisch natuurbeheer, voorstaat met de zorg voor de weidevogels en de andere soorten in het agrarisch gebied. Een belangrijke conclusie die al gauw naar voren kwam, was dat er een gebrek is aan goed opgroeihabitat voor de kuikens. Er is een grote inzet van boeren op vooral het uitstellen van de maaidatum, maar het blijkt dat de kwaliteit van het kuikenland vaak niet voldoende is om de jonge vogels voldoende voedsel en een goede schuilplaats te bieden om gezond op te kunnen groeien en de populatie te versterken.

Werken aan ontwikkeling van goed leefgebied

Door de deskundigen werd aangegeven dat het belangrijk is om te zorgen voor een meer integrale aanpak van het beheer, waarbij de verschillende beheersvormen elkaar goed aanvullen en ondersteunen.  Zo kan beter gezorgd worden voor het creëren van een groot aaneengesloten leefgebied voor de vogels. En voor een leefgebied dat geschikt is voor verschillende soorten tegelijk. Het beheer lijkt nu nog te veel gericht te zijn op een enkele soort.

Om goed leefgebied te kunnen creëren is het ook nodig dat het beheer meer gericht wordt op ontwikkeling, het omvormen van grasland dat niet geschikt is als kuikenland naar een kruidenrijke, insectenrijke vegetatie met meer structuur en afwisseling. Daar is meer voor nodig dan het uitstellen van de maaidatum en het duurt meerdere jaren voordat het echt tot resultaat leidt.

Al met al is er nog veel stof tot nadenken en zijn er in de komende jaren nog mooie stappen te zetten in het lerend beheren. De Taskforce Agrarische Natuur werkt de resultaten van de bijeenkomst in de komende tijd samen met het team van deskundigen uit tot een advies over de ontwikkeling van het beheer aan alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor de natuur in het boerenland.