Energieakkoord goede opmaat voor energierevolutie

17 oktober 2016

Energieakkoord goede opmaat voor energierevolutie

“Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er heel wat meer gebeuren dan het zonder dralen uitvoeren van het Energieakkoord. Er is een energierevolutie nodig om klimaatverandering te stoppen. Aardgas verdwijnt voor verwarming van woningen en gebouwen, kolencentrales gaan dicht en auto’s van de uitlaat af. En dat alles veel sneller dan we tot dusverre dachten.” Dat stellen de Natuur- en Milieufederaties, Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, , Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, De Groene Zaak en ODE-Decentraal als reactie op de presentatie van de Nationale Energie Verkenning (NEV) door minister Kamp.

Zoals verwacht laat de Nationale Energieverkenning zien dat er nog werk aan de winkel is om de ambitie van 14% schone energie en 100 PJ energiebesparing in 2020 te halen. De natuur- en milieuorganisaties en groene werkgevers hebben er vertrouwen in dat dat de komende maand gaat lukken, via verplichte besparing in de industrie, een verplicht energielabel C voor kantoren, een helder plan om woningen en gebouwen in Nederland fors energie te laten besparen en over te laten schakelen op duurzame verwarming, extra inspanningen rond schone energie en ondersteuning van energiecoöperaties.

Minstens zo belangrijk is het langetermijnperspectief: om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zijn de afspraken van het lopende Energieakkoord pas een eerste stap en bij lange na niet voldoende. Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen is 40% CO2-reductie in 2020 nodig om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Ernstig genoeg laat de NEV zien dat na 2020 de afname vrijwel komt stil te vallen.

Het reductiepercentage dat nu wordt gerapporteerd (23% in 2020) wijkt substantieel van de rapportage uit 2015 (19% in 2020) Dat terwijl er geen echte verandering in beleid heeft plaatsgevonden die dit plotselinge verschil kan verklaren. Daarmee lijkt er eerder sprake te zijn van een rekentruc dan van daadwerkelijke reductie. Sowieso zal een volgend kabinet het tempo van besparing en opwek van schone energie moeten opvoeren.

Evaluatie Energieakkoord

De natuur- en milieuorganisaties en groene werkgevers onderschrijven de hoofdconclusie van de evaluatie dat het Energieakkoord een versnelling tot stand heeft gebracht in de omslag naar schone energie, met dien verstande dat er te laat is bijgestuurd om bijvoorbeeld het tussendoel van 35 PJ besparing in 2016 te halen. De organisaties zien zeker heil in het maken van een nieuwe set van afspraken voor de periode tussen 2020 en 2030, waarbij het klimaatakkoord van Parijs leidend moet zijn voor het tempo.

Lees meer

windmill-62257_1280