Eerste stap richting kustpact

21 januari 2016

Eerste stap richting kustpact

Natuur- en milieuorganisaties zijn verheugd met de toezegging van minister Schultz van Infrastructuur om het bouwverbod te handhaven en een nationaal kustpact te sluiten. Dit pact moet bescherming bieden aan de gehele kuststrook in Nederland. Het vurige debat vandaag in de Tweede Kamer en de ruim 100.000 handtekeningen van mensen die de kust ongerept willen houden, brachten de minister tot een nieuw inzicht.

Publieke verontwaardiging

De afgelopen weken ontstond grote publieke verontwaardiging over het besluit van het kabinet de bouwregels aan de kust te versoepelen. Vanaf 1 juli 2016 krijgen gemeenten en provincies zeggenschap over het strand en de duinen. De natuur- en milieuorganisaties luidden de alarmklok door middel van de campagne ‘Bescherm de kust’. Hun zorg dat dit unieke landschap zou verdwijnen, werd gesteund door vele Nederlanders.

Petitie

Afgelopen dinsdag boden zij de Tweede Kamer een petitie aan namens al die bezorgde mensen. De steun vanuit het parlement was ongekend. Oppositiepartij D66 onderstreepte dat de stranden niet verkwanseld mochten worden door de bouw van strandpaviljoens en hotels, en kondigde een motie aan tegen het besluit van het kabinet. Coalitiegenoot PvdA toonde zich eveneens bezorgd met een motie en verzocht de minister het besluit in te trekken en het verbod op bouwen aan de kust te handhaven. Yasmin Cegerek (PvdA): ,,De natuur, de veiligheid en de openbaarheid van onze kusten gaan voorop. Onze kusten, die koesteren we.”

Kust valt buiten iedere bescherming

Natuurwetgeving biedt de kust onvoldoende bescherming, in tegenstelling tot uitspraken eerder van de minister. Het strand valt nagenoeg buiten iedere bescherming. Grote delen van het duin, zogenoemde natura-2000 gebieden, vallen onder de natuurwet waardoor plant- en diersoorten beschermd zijn. In die natuurgebieden mag gebouwd worden mits natuurdoelen niet worden geschaad. Het landschap echter, met waarden van rust, donkerte, stilte en weidsheid, wordt geheel niet beschermd. Die dreigt verloren te gaan als de minister het eerder genomen besluit zou hebben doorgezet.

Kustpact

In een kustpact moeten die landschappelijke waarden worden opgenomen, vinden de natuurorganisaties. Hierin moeten afspraken komen over de ruimtelijke kwaliteit van het geheel van zee, strand en duinen. Naast het Rijk zouden ook de provincies, kustgemeenten en waterschappen zich aan dit pact moeten verbinden om de kwaliteit van de kust voor de toekomst veilig te stellen. De natuurorganisaties gaan midden februari in gesprek met de minister om te komen tot goede bescherming van de kust. Marc van den Tweel van Natuurmonumenten: ,,We zien met de toezegging van de minister met vertrouwen uit naar de toekomst. Eens te meer is duidelijk hoeveel waarde mensen hechten aan onze weidse, publieke stranden, ongerepte duinen en het achterliggende kustlandschap. Wij zullen erop toezien dat de bescherming hiervan maximaal in wetgeving verankerd blijft.”

Initiatiefnemers

De natuur- en milieuorganisaties die het initiatief namen voor de campagne www.beschermdekust.nl zijn Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud en Natuurmonumenten. Afgelopen week sloten zich daar nog eens tien andere organisaties bij aan: Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Landschap Noord-Holland, LandschappenNL, Waddenvereniging, Vereniging Kust & Zee, Stichting de Noordzee, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Milieufederatie Friesland en Natuur en Milieufederatie Groningen.

holland-591397_960_720