Eerste kustgemeenten zetten streep door bouwplannen aan de kust

8 april 2016

Eerste kustgemeenten zetten streep door bouwplannen aan de kust

Met het besluit deze week van de gemeente Ameland om geen verdere bebouwing meer toe te staan op het strand én het besluit van het college van B&W van de gemeente Schouwen-Duiveland om geen strandhuisjes toe te laten, is een eerste stap gezet in het open houden van onze unieke Nederlandse kust. Een belangrijke stap vinden de groene coalitiepartners van ‘Bescherm de kust’, ondersteund door ruim 104.000 mensen die de afgelopen maanden hebben aangegeven zich ook zorgen te maken over de explosie van bouwplannen aan de kust. “De Coalitie ‘Bescherm de Kust’ heeft waardering voor gemeentelijke visie en durf.”

Gemeentelijke visie en lef

Gert de Groot, kustbeheerder bij Natuurmonumenten, één van de coalitiepartners: ”Dat twee kustgemeenten een streep trekken door de plannen voor bebouwing op hun stranden is een eerste stap in de goede richting. Het doet mij erg veel deugd om in de strandnota van de gemeente Ameland te lezen dat zij inzien dat juist ‘de weidse en landschappelijke stranden het kapitaal van het eiland zijn’. Beide besluiten tonen in ieder geval aan dat de lokale politiek oor heeft voor wat er leeft in de samenleving. Het laat echter onverlet dat het belang van landelijke en provinciale regie nog steeds erg groot is om te voorkomen dat gemeenten ad hoc en verleid door financieel voordeel hun besluiten nemen. ”

Kustvisie

Onze kust is een typisch landschap dat hoort bij de delta die Nederland is. De nationale en internationale waardering voor dit landschap is bijzonder hoog, ook omdat bijbehorende waarden als weidsheid, donkerte en stilte elders snel schaarser worden. ‘Om het kustlandschap beter te beschermen is een integrale kustvisie nodig’, zegt Gert de Groot, namens de coalitie van ‘Bescherm de kust’. De coalitie verwacht van het zogenaamde kustpact, dat onder leiding van minister Schultz wordt opgesteld, dat dit eenduidige kaders en waarborgen biedt.

Provinciaal beleid

Op provinciaal niveau moeten er in 2018 omgevingsplannen zijn vastgesteld waarin de ruimtelijke ordening een belangrijk onderdeel is. De Groot: ‘Juist in het provinciaal beleid is een gemeente-overstijgende visie nodig om alle belangen een plek te kunnen geven en te ontwikkelen. Niet alles kan op dezelfde plek, zeker niet in ons drukke Nederland. En belangen lijken niet zo ver uit elkaar te liggen, iedereen wil een mooie omgeving, het gaat echt om ruimtelijke ordening om alle bestemmingen/functies een goede plek te geven’. Het proces voor deze provinciale kustvisie is in Zeeland reeds gestart en krijgt hopelijk navolging in andere kustprovincies.

Naast het provinciale beleid maken ook de gemeenten ruimtelijke plannen waarin zij kunnen aangeven welke gebieden bescherming genieten of waar juist ontwikkelingen mogelijk zijn. ‘Des te verheugender is het dat er al gemeenten zijn die, anticiperend op het omgevingsplan, kaders stellen voor het landschappelijke kapitaal dat de kust is’, aldus De Groot.

Bescherm de kust

De bouwplannen voor het kustgebied zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd. Zes natuur- en milieuorganisaties hebben het initiatief genomen om de wildgroei van bouwinitiatieven tegen te gaan. Nog negen collega-organisaties hebben zich bij de coalitie aangesloten. Op 19 januari hebben zij de Tweede Kamer een petitie aangeboden. Samen met ruim 104.000 zogenaamde Baywatchers, mensen die de petitie tegen bouwplannen aan de kust hebben ondertekend, is een eerste stap gezet in het tegengaan van bebouwing aan de Nederlandse kust. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wilde het bouwverbod aan de kust loslaten, maar heeft dit door de stem van het enorme aantal Baywatchers en druk van Tweede Kamerleden weer ingetrokken. Ze kondigde ook aan om met betrokken overheden en organisaties in gesprek te gaan. Doel is het sluiten van een kustpact waarin afspraken staan over hoe we omgaan met onze kust.

Daarnaast blijft er druk op de ketel nodig bij provincies, gemeenten en waterschappen die ook mogelijkheden hebben om kustbebouwing toe te staan. Want wat je nu kapot maakt, ben je voor altijd kwijt. Ondanks de toezegging van de minister is het dus nog niet klaar. De Tweede Kamer heeft daarom aangegeven dat ze betrokken wil blijven bij het onderwerp.

De initiatiefnemers van ‘Bescherm de kust’ zijn Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Zeeuwse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Zuid-Hollands Landschap en Stichting Duinbehoud.