Ecosysteemdiensten voor een integrale benadering

21 februari 2018

Ecosysteemdiensten voor een integrale benadering

Op 15 februari 2018 organiseerde de NMZH een expert meeting in het kader van de totstandkoming van de nieuwe provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. Tijdens deze bijeenkomst bogen deskundigen zich over de opgaven binnen het thema ‘natuur en economie’. Daarbij ging het om de vraag hoe natuur en economie elkaar in Zuid-Holland zouden kunnen versterken en hoe je hierop kunt sturen.

Opgaven en ambities

De deskundigen benadrukten dat het van belang is welke opgaven en ambities er nu echt toe doen op gebiedsniveau. Op basis hiervan kan een beeld tot stand komen waar naartoe gewerkt zou moeten worden. Aan de hand hiervan kan duidelijk worden welke rol groen en natuur kunnen spelen bij het oplossen van deze opgaven en het realiseren van de ambities.

Stap vooruit

Om te kunnen sturen op het bereiken van ambities, is het van belang dat innovaties worden aangejaagd en achterblijvers worden meegenomen door koplopers. Dit kan bereikt worden door randvoorwaarden te stellen die zich richten op integrale oplossingen voor grote, herkenbare opgaven. Deze oplossingen worden dan het nieuwe ‘normaal’ waardoor er bij nieuwe innovaties steeds een stap vooruit wordt gezet.

Gedeelde beelden

Om iedereen mee te nemen in een gezamenlijke ambitie kan het goed helpen om deze toekomstperspectieven uit te werken in visuele beelden. Dan kan iedereen zich hier iets bij voorstellen en kan er vanuit die toekomstige situatie geredeneerd worden wat er nodig is om daar te komen in plaats dat er steeds vanuit het huidige referentiekader gekeken wordt.

Ecosysteemdiensten geen doel op zich

Wanneer het gaat om het verbinden van natuur en economie, dan is het van belang dat ecosysteemdiensten niet als doel op zich worden beschouwd. Ook vormen ecosysteemdiensten op zichzelf geen randvoorwaarden, maar ze zijn een middel om tot integraal beleid te komen. Ze helpen om een verbinding te leggen tussen wat mensen willen en beleid.