Duurzame oplossing waterproblemen A4 Midden-Delfland nodig

30 april 2015

Duurzame oplossing waterproblemen A4 Midden-Delfland nodig

In een zienswijze op het concept van de watervergunning voor de A4 Midden-Delfland pleit de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland voor een duurzame oplossing voor de waterproblemen waarbij negatieve effecten op de leefomgeving voorkomen worden. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de gevolgen voor de grondwaterkwaliteit, bodemdaling en het instandhouden van de populatie weidevogels.

Bij de aanleg van de A4 Midden-Delfland bleek kwelwater uit de omgeving in de bakconstructie van de weg terecht te komen. Rijkswaterstaat en de aannemer kozen als oplossing hiervoor om dit kwelwater permanent weg te pompen en af te voeren naar de Nieuwe Waterweg. Hiervoor vroegen zij vorig jaar een watervergunning aan bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Zij bleken zich echter in de hoeveelheid kwelwater ernstig vergist te hebben. ,De hoeveelheid bleek ongeveer een factor tien groter te zijn dan werd ingeschat. Daarom hebben Rijkswaterstaat en de aannemer nu een wijziging van de vergunning aangevraagd zodat meer water weggepompt kan worden.

De NMZH vraagt zich in de zienswijze af of de ingeschatte hoeveelheden weg te pompen water dit keer wel kloppen en of deze nog steeds in lijn zijn met het door het Hoogheemraadschap beoogde duurzame en robuuste watersysteem. Ook vindt de NMZH dat er nog te weinig duidelijkheid bestaat over de mogelijke effecten op de omgeving zoals de grondwaterkwaliteit, natuur (weidevogels) en bodemdaling. Ten slotte vraagt de NMZH zich af welke kosten het permanent wegpompen van water met zich mee brengt en hoe die kosten zich verhouden tot andere mogelijke oplossingen.

 Download