Duurzame ontwikkeling Maasvlakte 2 niet ten koste van mens en natuur

19 september 2017

Duurzame ontwikkeling Maasvlakte 2 niet ten koste van mens en natuur

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud en het Rotterdams Milieucentrum hebben gereageerd op het concept ontwerp bestemmingsplan Maasvlakte 2. In de reactie stellen de organisaties dat de duurzame ontwikkeling op de Maasvlakte 2 niet ten koste mag gaan van de omgevingskwaliteit van mens en natuur. Om de effecten op de omgevingskwaliteit te kunnen meten pleiten de organisaties voor een goed monitorings- en evaluatiesysteem.

Grenzen aan maritieme activiteiten

In het concept ontwerp bestemmingsplan worden terreinen voor biobased chemie en raffinage niet hard vastgelegd. Reden hiervoor is dat alvast rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikkelingen zoals de bouw van offshore windparken in de Noordzee en de ontmanteling en hergebruik van platforms voor olie- en gaswinning.  Hoewel de organisaties zich kunnen vinden in een meer flexibele aanpak, pleiten zij wel voor duidelijke grenzen om te voorkomen dat de ontwikkeling van duurzame, biobased chemie en raffinage volledig wordt overschaduwd door nieuwe maritieme activiteiten.

Luchtkwaliteit verbeteren

Ook vragen de organisaties in hun reactie meer aandacht voor het extra terugdringen van luchtverontreiniging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisaties (WHO) liggen de veilige normen (streefwaarden) op ongeveer de helft van de huidige normen. Dit betekent dat de gezondheid van mensen nog steeds wordt aangetast ondanks internationale normen. Ook uit de rechtszaak die Milieudefensie aanspande tegen de staat, blijkt dat er meer maatregelen genomen moeten worden om luchtverontreiniging te verminderen. Dit geldt ook voor de Maasvlakte 2.

Stikstofdepositie verminderen

Tenslotte willen de organisaties duidelijkheid over de compenserende maatregelen om toename van stikstofdepositie tegen te gaan. In het ontwerp bestemmingsplan wordt hier niet dieper op ingegaan.

Lees de volledige reactie van de natuur- en milieuorganisaties op het concept ontwerp bestemmingplan Maasvlakte 2 (14-09-2017).

wind op zee