Discussie over doelen energiebesparing in Haagse huursector tijdens Stook je Rijk bijeenkomst

9 december 2015

Discussie over doelen energiebesparing in Haagse huursector tijdens Stook je Rijk bijeenkomst

Op 9 november vond voor de tweede keer een Stook je Rijk ronde-tafel-bijeenkomst plaats over energiebesparing in de Haagse sociale huurwoningen. Vertegenwoordigers van woningcorporaties, huurdersverenigingen, gemeenteraad en wethouder Joris Wijsmuller gingen met elkaar in discussie over de monitoring van energieprestaties in de Haagse corporatiewoningen in 2014 en over de inzet op energiebesparing in  de nieuwe prestatie-afspraken.

Doordat doelen voor  energiebesparing  op een laag  ambitieniveau zijn vastgelegd, worden de doelen uit het Energieakkoord (gemiddeld label B in 2020) niet behaald. Voor de huurdersverenigingen en corporaties staat vooral de betaalbaarheid van de woning centraal. Door voorlichting willen zij huurders meer bewust maken van de mogelijkheden om energie te besparen en hen aanzetten tot actie. Een intensieve samenwerking tussen  huurdersorganisaties, corporaties en gemeente is daarbij van groot belang.

Energieprestaties Haagse huursector

De energieprestaties van de Haagse huursector in 2014 liggen op het landelijke gemiddelde (verbetering van de Energie-Index met 0.04). Hoewel de voortgang ten opzichte van 2013 met een derde  is gedaald, ligt het Haagse  tempo twee keer zo hoog als dat van Rotterdam (verbetering met 0.02 in 2014) en zelfs beduidend hoger dan dat van Amsterdam (0.005 in 2014). Om de doelen uit het Energieakkoord te behalen zou het tempo echter twee keer zo hoog moeten zijn. Wethouder Wijsmuller wijst erop dat het aantal labelstappen in de prestatieafspraken (13.250 op circa 70.000 Haagse huurwoningen in 4 jaar) laag is, maar de doelstelling in de prestatieafspraken als bodem moet worden gezien.

Versterking samenwerking

De prestatieafspraken 2015-2019 zijn vooral gericht op samenwerking  en uitvoering.. Door de intensiteit van de onderhandelingen zaten de huurdersverenigingen niet het volledige traject aan tafel. Wel zijn zij op verschillende momenten bij de onderhandelingen betrokken. In  zijn slotwoord benadrukte Alex Ouwehand, directeur van de NMZH, dat een driepartijenoverleg met een grotere rol voor de huurders snel gerealiseerd moet worden.

Huurdersverenigingen spelen een belangrijke rol bij bevorderen van de  bewustwording van huurders. Ook kunnen zij huurders informeren over energiezuinig gedrag en de maatregelen die zij zelf kunnen nemen.  Door samen te werken met organisaties als de Woonbond en NMZH kunnen krachten gebundeld worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld energiecoaches ingezet worden of kunnen campagnes meer gericht worden op verandermomenten (renovaties, verhuizingen).

Meerjarenvisie gewenst

Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is het belangrijk een visie voor de verduurzaming van de Haagse huursector op te stellen, die verder gaat dan de huidige periode van de prestatieafspraken. Als Den Haag in 2040 klimaatneutraal wil zijn, moet de uitvoering in de huursector worden geïntensiveerd. In de visie moeten tussendoelstellingen geformuleerd worden, die gekoppeld zijn aan de energieprestaties (de Energie-Index).

Het goed in kaart brengen en plannen van onderhoud en verbeteringen bij de corporatiewoningen (duurzaam voorraadbeheer) vormt een wezenlijke basis voor een  meerjarenplanning. Belangrijk daarbij is energiebesparingsmaatregelen zo te plannen dat latere energiestappen niet worden geblokkeerd. Voldoende financiën voor investeringen is een blijvend knelpunt. Weliswaar zijn de Haagse corporaties weer financieel gezond, ze hebben onvoldoende liquide middelen en mogelijkheden om leningen aan te gaan.

Investeringsruimte zoeken

Wethouder Joris Wijsmuller gaf aan dat het van belang  is dat de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil blijft. Deze woningen moeten bovendien betaalbaar zijn. In Den Haag worden 1.500 woningen per jaar gebouwd waarvan 30% sociale huurwoningen. Dat is te weinig voor een groeistad. Door o.a. een beperkte investeringscapaciteit zijn de mogelijkheden van de corporatiesector echter beperkt. De gemeente heeft de Haagse corporaties gevraagd om hun investeringsruimte opnieuw te onderzoeken.

De Haagse huursector heeft veel gestapelde bouw zonder spouwmuur. Daardoor is het moeilijk voldoende (2) labelstappen te maken om mee te doen aan de landelijke STEP-subsidie (Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector) van 400 miljoen. Als woordvoerder van de G4 heeft Wijsmuller gevraagd aan minister Blok om de STEP-subsidie ook geschikt te maken voor de sociale huursector in Den Haag en andere grote steden . De wethouder zou in dat kader wel een Green Deal willen sluiten. In december spreekt de G4 hierover weer met minister Blok.

Volgens Wijsmuller  is er het afgelopen jaar met meer realiteitszin gekeken naar het halen van de energiedoelen. Alex Ouwehand,  geeft aan dat realisme echter geen valkuil mag zijn waardoor de ambities voor de komende jaren te laag worden vastgesteld.

Lees meer: