Deltaplan Biodiversiteitsherstel financiert Zuid-Hollandse projecten

Deltaplan Biodiversiteitsherstel financiert Zuid-Hollandse projecten

Drie innovatieve Zuid-Hollandse projecten ontvangen financiële support vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Een bijdrage van maximaal € 25.000 zullen ‘Kilometers bloemrijke oevers’, ‘Hoeksche Waard Zoemt’ en ‘Patrijs in het Bentwoud’ helpen om hun ambities waar te maken. Namens de NMZH: van harte gefeliciteerd en veel succes met de projecten.

14 september 2020

Uit 130 ingezonden projecten koos het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds acht projecten, die in aanmerking komen voor financiering. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken.

Kilometers bloemrijke oevers
Groene Cirkel Bijenlandschap werkt sinds 2015 met diverse partijen (wetenschap, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, agrariërs en burgers) samen aan een bloemrijk netwerk van groenstroken, tuinen, terreinen, weilanden en akkerranden voor bestuivers. Het project Kilometers bloemrijke oevers zorgt voor versterking van drie verbindingen in het Bijenlandschap, die grenzen aan weidevogelgebieden en/of recreatieve water- of fietsroutes.

Hoeksche Waard Zoemt
Zo’n dertig bewoners zetten zich in voor het herstel van de biodiversiteit in de Hoeksche Waard. Ze zorgen voor een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt. Daarnaast proberen zij andere inwoners en bestuurders warm te maken voor het belang van echte vergroening. Maar de ambities gaan verder: een goed ecologisch beleid, de vanzelfsprekendheid om bij iedere ontwikkeling rekening te houden met de natuur en één platform voor biodiversiteit in de regio.

Patrijs in het Bentwoud
Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn en omstreken beschouwt de patrijs als icoon voor andere soorten en voor biodiversiteit in het algemeen. Helaas gaat het niet goed met de vogel, met name in het gebied met akkerbouw en sierteelt. Via het project Patrijs in het Bentwoud moet het aantal patrijzen weer toenemen, gekoppeld aan meer biodiversiteit. Hiertoe worden bloemencontracten met akkerbouwers afgesloten, is er insectenvriendelijk beheer van bermen en het Bentwoud en wordt er voorlichting gegeven aan omwonenden en scholieren.

Lees meer

Voor meer informatie neem je contact op met: