De provinciale omgevingsvisie komt eraan

30 augustus 2018

De provinciale omgevingsvisie komt eraan

In het kader van de nieuwe omgevingswet moeten overheden, waaronder de provincies, omgevingsvisie opstellen. Hoewel het nog een aantal jaar duurt voordat de Omgevingswet in werking zal gaan treden, is de provincie Zuid-Holland gestart met het opstellen van een provinciale omgevingsvisie. Deze visie zal het integrale beleid ten aanzien van de leefomgeving bevatten. Waar er tot nu toe nog vaak sprake was van één visie voor één beleidsterrein komt al dit sectorale beleid dus straks samen in één integrale visie. In het proces van de totstandkoming van de Zuid-Hollandse provinciale omgevingsvisie is recent ook een formele stap gezet met publicatie van het startdocument waarin de aanpak voor de Leefomgevingstoets beschreven staat. De NMZH heeft hier samen met het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten een zienswijze op ingediend.

Effecten in beeld

De Leefomgevingstoets die opgesteld moet worden is vergelijkbaar met een plan-m.e.r. en moet inzicht geven in de effecten op de leefomgeving van het beleid dat is opgenomen in de omgevingsvisie. Het startdocument waarin de aanpak voor de Leefomgevingstoets wordt beschreven is vergelijkbaar met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau en geeft onder andere aan op welke thema’s effecten in de Leefomgevingstoets onderzocht gaat worden. In hun zienswijze geven de natuurorganisaties aan dat zij hierbij nog een aantal zaken missen. Zo wijzen zij erop dat wat betreft luchtkwaliteit niet alleen gekeken zou moeten worden naar stoffen waarvoor normen gelden, zoals fijnstof en stikstof, maar ook naar ultrafijnstof omdat dit ook consequenties heeft voor gezondheid. Ook verzoeken zij de provincie om de effecten op waterkwaliteit ook toetsen op de voortgang van het behalen van de doelen van de kaderrichtlijn water. En wat biodiversiteit betreft zou niet alleen gekeken moeten worden naar het aantal verschillende soorten, maar ook naar de robuustheid van populaties en de mogelijkheden voor uitwisseling tussen populaties.

Lees hier de volledige zienswijze van de natuurorganisaties.