Coalitie Delta Natuurlijk wil met Tweede Kamer in gesprek over natuurherstel en PFAS lozingen Westerschelde

Coalitie Delta Natuurlijk wil met Tweede Kamer in gesprek over natuurherstel en PFAS lozingen Westerschelde

De natuurorganisaties, verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk, hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer omdat zij verder uitstel van de ontpoldering van de Hedwigepolder niet acceptabel vinden, ondanks de terechte zorgen die er ook zijn met betrekking tot de PFAS-vervuiling van de Westerschelde. Aanleiding voor de brief vormt de motie die de Tweede Kamer op 17 mei heeft aangenomen die vaststelt dat de ontpoldering van de Hedwigepolder op korte termijn van start dient te gaan, maar die tevens de regering verzoekt om het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas te starten nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar PFAS bekend zijn.

24 mei 2022

De organisaties roepen op om vaart te maken met het afgraven van de Hedwigedijk en benadrukken tegelijkertijd de noodzaak om de PFAS-problematiek versneld bij de bron aan te pakken: alleen zo worden eventuele negatieve effecten van PFAS op de gehele Westerscheldenatuur en de volksgezondheid immers écht aangepakt.

Terugdringen PFAS-lozingen
De hoge concentraties PFAS in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe zijn zorgwekkend. Ondanks dat er nu veel focus ligt op 3M is bekend dat er minimaal 30 bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn die PFAS lozen op de Westerschelde, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Wij pleiten voor een snelle inventarisatie naar alle mogelijke bronnen van PFAS aan Nederlandse én Vlaamse zijde met een uitgebreid meetprogramma om de bronnen en de verspreiding van PFAS in de Westerschelde inzichtelijk te krijgen. Om verdere vervuiling te voorkomen, moet er zo snel mogelijk gestopt worden met het lozen van PFAS. Door de decennialange lozingen en accumulatie is de concentratie PFAS in de Westerschelde inmiddels zodanig hoog dat het in onze ogen niet mogelijk noch wenselijk is om nog langer PFAS te lozen, ook niet in kleinere hoeveelheden.

Ontpoldering voor natuurherstel
De PFAS-problematiek is echter een ander vraagstuk dan die van ontpoldering en natuurontwikkeling in de Westerschelde. Ontpoldering is een noodzakelijke ingreep voor systeemherstel van de Westerschelde en de urgentie stijgt met de dag. Het voor Europa unieke meergeulenstelsel staat onder druk en de bijbehorende waardevolle natuurwaarden verdwijnen nog steeds in rap tempo. Ook worden de Natura 2000- en KRW-doelen niet behaald. Dit is bekend bij het Rijk: zo heeft de Westerschelde in 2005 zelfs de status ‘sense of urgency’ toegekend gekregen. Dit betekent concreet dat er binnen 10 jaar mogelijk een onherstelbare situatie ontstaat als er geen effectieve maatregelen worden genomen voor natuurherstel.

Wij zijn blij met de erkenning van de noodzaak tot het uitvoeren van systeemherstelmaatregelen. Echter, inmiddels is er al 17 jaar verstreken en wordt één van de belangrijkste maatregelen, de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder, nu dus mogelijk wederom vertraagd.

Als organisaties die actief zijn in en rond de Westerschelde gaan wij graag met u in gesprek over de PFASproblematiek in relatie tot de natuuropgave in de Westerschelde om gezamenlijk te zoeken naar de wijze waarop dit bijzondere gebied weer snel een mooie, schone én gezonde toekomst krijgt. Daarvoor moeten lozingen van PFAS stoppen én moet nu worden doorgepakt met het natuurherstel.

De brief is verzonden mede namens het Zeeuwse Landschap, de Zeeuwse Milieufederatie, Zuid-Hollands Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten en Wereld NatuurFonds.

Lees hier de brief

Voor meer informatie neem je contact op met: