Coalitie Delta Natuurlijk adviseert over Krammer-Volkerak

18 oktober 2017

Coalitie Delta Natuurlijk adviseert over Krammer-Volkerak

De staatssecretaris van EZ heeft het voornemen om het Krammer-Volkerak als Natura 2000-gebied aan te wijzen. Met behulp van een aanwijzingsbesluit wordt de Europese wetgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn) geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving (Wet natuurbescherming). Het aanwijzingsbesluit somt op voor welke habitattypen en/of soorten een gebied wordt aangewezen. Met een zienswijze heeft de Coalitie Delta Natuurlijk gereageerd op het ontwerp voor dit besluit.

Verouderde gegevens

Ter onderbouwing van de besluiten zijn verouderde data gebruikt, waardoor een verkeerd beeld ontstaat van de aanwezige populaties vogels. Zo wordt bijvoorbeeld uitgegaan van slechts 30 paren lepelaars, terwijl recente tellingen zo’n 100 broedparen in het gebied laten zien.

Soorten niet meegenomen in besluit

Doordat de besluiten op verouderde gegevens zijn gebaseerd, lijken er soorten onterecht niet te zijn meegenomen in het besluit, zoals de zeearend en de grote en kleine zilverreiger. Ook is in het besluit geen rekening gehouden met geregeld voorkomende trekvogels die het gebied als broed-, rui- of overwinteringsgebied gebruiken, zoals de goudplevier, de kievit en de kleine strandloper. Ook over de bever en de meervleermuis wordt in het ontwerp-aanwijzingsbesluit niets vermeld.

Foto: Piet Munsterman (Saxifraga)
Foto: Piet Munsterman (Saxifraga)

Habitattypen

Ook wil de Coalitie graag dat de staatssecretaris het Krammer-Volkerak aanwijst als habitattype “vochtige alluviale bossen”. Omdat de afgesloten zeeaarm geen onderdeel meer uitmaakt van het beneden-rivierengebied is dat nu niet gebeurd. De soorten die hier voorkomen komen echter wel overeen met dit habitattype en de rivieren vanuit Brabant stromen ook het Krammer-Volkerak in. Door aanwijzing van het gebied als dit habitattype wordt de biologische biodiversiteit beter beschermd.

Coalitie Delta Natuurlijk

De Coalitie Delta Natuurlijk bestaat uit de volgende organisaties: Brabants Landschap,  Brabantse Milieufederatie, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, WNF, Zeeuws Landschap, Zeeuwse Milieufederatie, Zuid-Hollands Landschap.

Lees meer

Lees hier de volledige zienswijze van de Coalitie Delta Natuurlijk op het ontwerp aanwijzingsbesluit Krammer-Volkerak.