CCS en hoofdlijnen klimaatakkoord

17 juli 2018

CCS en hoofdlijnen klimaatakkoord

Volgens het kabinet is de opslag van CO2 essentieel om de afgesproken CO2-reductie van 49% in 2030 te halen. Milieu-en natuurorganisaties zijn daar zeer sceptisch over, maar willen het klimaatakkoord niet op voorhand laten klappen als CO2-opslag erin wordt opgenomen.

Verschillende visies

In het voorstel voor de hoofdlijnen van het klimaatakkoord heeft de industrie vanuit verschillende regio´s projecten ingebracht voor de opvang en opslag van CO₂ (CCS). De industrie heeft daarbij aangegeven CCS als noodzakelijk instrument te beschouwen om de uitstoot van CO₂ op korte termijn te verminderen. Daarbij heeft de industrie begrip voor de maatschappelijke zorgen over CCS. De natuur- en milieuorganisaties die bij het klimaatakkoord betrokken zijn hebben grote vraagtekens bij nut en noodzaak van CCS en zijn bezorgd over de risico’s.

Afspraken CCS in hoofdlijnenakkoord

In het hoofdlijnenakkoord is nu afgesproken dat CCS geen doel op zich is, maar dat het op de korte termijn de mogelijkheid kan bieden om CO₂ -uitstoot terug te brengen, vooral voor essentiële sectoren waar op korte termijn geen goedkopere alternatieven voor beschikbaar zijn. De toepassing van CCS mag de verduurzaming van de industrie verder niet in de weg staan. Daarnaast is het bij de ontwikkeling van CCS belangrijk dat de investeringen die gedaan worden ook over een langere periode kunnen worden gerechtvaardigd, zowel op bedrijfsniveau als vanuit maatschappelijk oogpunt.

Joint Fact Finding

Dat betekent dat er per project een zorgvuldige afweging moet plaatsvinden ten opzichte van alternatieven. Daarbij kijken overheid, wetenschap, maatschappelijke groeperingen en de industrie naar zaken als kostprijsontwikkeling, risico’s, toepasbaarheid in de tijd, CO2-reductie en bijdrage aan de algehele energietransitie. Afgesproken is dat de betrokken partijen hier met een joint fact finding de komende drie maanden nader invulling aan zullen geven.

Routekaart CCS

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft nu de Routekaart CCS naar de Tweede Kamer gestuurd. Een groot aantal organisaties, waaronder de NMZH, heeft in het afgelopen jaar onder leiding van CE Delft, De Gemeynt en Margriet Kuijper Consultancy de inzet van CCS en een aantal scenario´s voor Nederland besproken. In deze brede verkenning zijn verder door de betrokken partijen geen conclusies getrokken. Wel is veel informatie beschikbaar gekomen en kunnen de verschillende opinies verder worden besproken binnen de joint fact finding.