Bufferzones en natuurcompensatie: NMZH maakt ‘Potentiekaart Rijnmond’

Bufferzones en natuurcompensatie: NMZH maakt ‘Potentiekaart Rijnmond’

Het dichtbevolkte Zuid-Holland is de economische motor van ons land. Maar de balans tussen economie en ecologie is wankel, temeer omdat economische activiteiten steeds sterker afhankelijk zijn van de beschikbare milieugebruiksruimte. Daarom gaat de NMZH de mogelijkheden inventariseren voor bufferzones en natuurcompensatie in de toekomst.

8 oktober 2020

Zuid-Holland is een bijzondere provincie, met zijn kustzone en stikstofgevoelige duingebieden, zijn grote economische clusters zoals de Rotterdamse haven en de Greenport West-Holland, de grote mate van verstedelijking en dito bevolkingsdichtheid. De balans tussen economie en ecologie is wankel, temeer omdat economische activiteiten steeds sterker afhankelijk zijn van de beschikbare milieugebruiksruimte.

Naast de inzet op een sterke reductie van emissies – door het nemen van bronmaatregelen en systeeminnovaties – moet ook gewerkt worden aan het robuuster maken van de groene ruimte in de regio Rijnmond.

NMZH inventariseert bufferzones en natuurcompensatie in de toekomst
In dit licht maakt de NMZH een inventarisatie en analyse van kansrijke bufferzone gebieden in de regio Rijnmond. Ook worden andere functies, zoals landbouw, recreatie en stedelijke ontwikkeling in de analyse betrokken. Uiteindelijk kunnen zo integrale bufferzones en compensatiegebieden in de regio Rijnmond worden geïdentificeerd. Daarnaast maken wij ook een reële inschatting van het maatschappelijk draagvlak en de kans op daadwerkelijke realisatie.

Het resultaat van dit project is een gewogen ‘Potentiekaart Rijnmond Bufferzones en Natuurcompensatie’, vormgeven als digitale en interactieve GIS-potentiekaart.

Voor meer informatie neem je contact op met: