Bouwstenen voor natuurinclusieve energietransitie wind en hoogspanning op land

11 maart 2021

De Natuur en Milieufederaties werken samen met het Rijk, de Provincies, Vogelbescherming Nederland, de Nederlandse Wind Energie Associatie, Tennet en de Zoogdiervereniging aan het traject Natuurinclusieve Energietransitie voor wind en hoogspanning op land (NIEWHOL).

Het doel van dit traject is om te komen tot afspraken waarmee we zorgen dat wind- en hoogspanningsprojecten op land kunnen doorgaan, maar dat tegelijkertijd de negatieve effecten op kwetsbare vogels en vleermuizen verminderen.

Bouwstenen

In 2021 willen de betrokken partijen een akkoord over NIEWHOL sluiten. In aanloop daarnaartoe is er een overeenstemming bereikt over de bouwstenen voor dit akkoord. De bouwstenen omvatten afspraken over mitigerende maatregelen, onderzoek en monitoring, populatie-versterkende maatregelen, het instrumentarium en financiering. Daarbij is afgesproken om waar dat mogelijk is al te handelen in de geest van het te sluiten akkoord.

Lees het rapport met de bouwstenen.

Meer informatie? Neem contact op met